БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Бізнес планування» є вивчення методів та засобів ефективної організації виробництва продукції, забезпечення просування товару на ринках збуту, а також зменшення ризиків від реалізації комерційної ідеї в конкретних умовах, виходячи з поставлених цілей та завдань

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Бізнес планування» опановуються курси «Економіка і організація виробництва» «Маркетинг», «Менеджмент і маркетинг», «Економіка підприємства», «Інноваційний менеджмент».

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Бізнес планування» полягає в тому, щоб надати системний характер теоретичних знань і практичних навичок студентів, необхідних для подальшого прогнозування та планування своєї самостійної діяльності в сфері бізнесу, виробництва,   послуг, підприємництва, фінансової діяльності, тощо.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Бізнес планування» є

навчитись розробляти бізнес-план та приміняти сукупність методів, способів та інструментів, які використовуються в процесі його розробки.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність та функції бізнес-плану в ринковій економіці;
 • склад інформації, яка потрібна для розробки бізнес-плану;
 • послідовність розробки бізнес-плану;
 • сутність стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану;
 • структуру бізнес-плану;
 • призначення резюме бізнес-плану та вимоги для його складання;
 • цілі та логіку дослідження ринку, визначення цільового ринку та місцезнаходження фірми;
 • концепції поведінки фірми на ринку та сфери їх застосування;
 • складові стратегії маркетингу і можливі підходи до їх висвітлення в бізнес-плані;
 • різновиди ціноутворення та сфери їх застосування;
 • мету, механізм й логіку розробки виробничого плану;
 • мету і послідовність розробки організаційного плану;
 • принципи визначення потреби фірми в персоналі;
 • організаційно-правові форми бізнесу та їх вплив на кінцеві результати роботи фірми;
 • способи зменшення ризику в підприємницькій діяльності;
 • мету, значення та послідовність розробки фінансового плану;
 • суть та способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану.

вміти:

 • проводити зовнішній та внутрішній аналіз стану фірми;
 • визначити цілі діяльності фірми;
 • складати та правильно оформлювати бізнес-план;
 • розробляти всі розділи бізнес-плану;
 • здійснювати дослідження ринку товарів та послуг, визначати цільовий ринок та місцезнаходження фірми;
 • вибирати стратегію ціноутворення, канали збуту продукції тощо;
 • здійснювати різноманітні розрахунки, необхідні для розробки виробничого плану;
 • розраховувати чисельність працівників різних професій, спеціальностей тощо;
 • оцінювати ризики, які можуть виникнути при виконанні бізнес-плану, та мінімізувати їх;
 • розраховувати показники оцінки фінансового стану фірми;
 • здійснювати презентацію бізнес-плану тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 2,5 кредити ECTS.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до самостійної роботи студентів (СРС)
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни