МАКРОЕКОНОМІКА

Формування сучасної регульованої ринкової системи передбачає глибоке теоретичне осмислення суті економічних процесів, що відбуваються на макроекономічному рівні, обумовлює розробку ефективних, з передбачуваними соціально-економічними наслідками, моделей розвитку. Саме на вивчення існуючих теорій економічного розвитку та на розробку нових моделей їх впровадження спрямовує свої зусилля теорія макроекономіки та макроекономічна політика.

Впровадження у навчальний процес курсу “Макроекономіка” має за мету формування системи макроекономічних знань у майбутніх фахівців. Реалізація даної мети передбачається внаслідок:

 • вивчення історичних причин становлення та розвитку макроекономічної науки;
 • виявлення сутності та особливостей економічних агрегатів, переваг та обмежень макроекономічного аналізу;
 • вияснення господарсько-політичної цінності макроекономічного підходу в аналізі економічних явищ і процесів;
 • набуття умінь здобувати, аналізувати і використовувати на практиці економічну інформацію;
 • формування у майбутніх фахівців ринкового економічного мислення, необхідного для розуміння сучасного стану розвитку економіки України;
 • ознайомлення з найважливішими макроекономічними проблемами, що стоять перед Україною та світовою економікою;
 • надання допомоги студентам в самостійному опануванні економічної спадщини різних течій і шкіл, законодавчих актів з економічних питань, монографічної літератури і періодики;
 • сприяння відпрацюванню професійних навичок та якостей у майбутніх спеціалістів, особливо в сфері проведення аналізу макроекономічних явищ.

В результаті вивчення курсу “Макроекономіка” студенти повинні

  Знати:

 • суть, етапи розвитку макроекономічної теорії, її закони та категорії;
 • загальні основи макроекономічного аналізу економічних явищ;
 • причинно-наслідкові і кореляційні зв’язки в макроекономіці;
 • теорію і практику формування світових господарських зв’язків;
 • макроекономічні проблеми України та шляхи їх вирішення.

  Вміти:

 • використовувати основні закони і категорії макроекономіки для аналізу сучасних економічних процесів;
 • аналізувати економічну інформацію і розроблювати рекомен­дації по її практичному застосуванню;
 • застосовувати методологічні положення науки для прове­дення конкретної економічної роботи на підприємствах.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни