БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Вона належить до циклу дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Бухгалтерський облік» базується на знаннях з таких нормативних дисциплін як «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» та ін. і є підґрунтям для вивчення дисциплін «Теорія економічного аналізу», «Операційний менеджмент», «Фінансовий аналіз та звітність», «Аудит», «Планування та економічне прогнозування», «Логістика», «Контролінг» та інших спеціальних дисциплін.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» – формування системи знань теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, засвоєння основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності, набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати: матеріал програми курсу «Бухгалтерський облік» , зокрема загальну характеристику господарського обліку та його видів; нормативно-правову базу бухгалтерського обліку; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку України; загальну характеристику, сутність та особливості бухгалтерського обліку та його видів; характеристику, призначення фінансової звітності та облікової політики підприємства; особливості та порядок документування господарських явищ, процесів, формування системи показників фінансової звітності тощо.
  • вміти: застосовувати на практиці теоретичні положення науки, зокрема:
  • використовувати законодавчі матеріали, які безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку та звітності;
  • складати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по відповідним господарським операціям;
  • визначати бухгалтерський зміст господарських операцій та відображати їх в реєстрах бухгалтерського обліку;
  • відкривати бухгалтерські рахунки;
  • складати оборотні відомості;
  • заповнювати фінансову звітність тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 252 години, 7 кредитів ECTS.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до самостійної роботи студентів (СРС)
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни