ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 6-050101

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка та організація виробництва» є підприємство в цілому як виробничо економічна система, її елементи; функціонування окремих підрозділів, виробничі функції, види діяльності, та ін.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіка та організація виробництва» використовує основні поняття і методологічні підходи таких економічних дисциплін як «Основи ринкової економіки», «Основи економічної теорії» та є базою для засвоєння таких дисциплін, як “Менеджмент та маркетинг”, “Економічне обгрунтування інноваційних рішень”, тощо.

  1. Економіка підприємства як економічного суб’єкту господарювання.
  2. Організація виробництва конкурентоспроможної продукції.
  3. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка та організація виробництва» полягає в тому, щоб забезпечити достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів, необхідних їм для подальшої самостійної діяльності з таких питань як: заснування підприємства і забезпечення його підприємницької діяльності; формування ресурсів підприємства (інвестиційних, трудових, матеріальних, нематеріальних активів) і їх використання; формування фінансово-економічних результатів і загальної ефективності виробництва.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та організація виробництва» є

  • заохочення студентства до самоосвіти, без якої не може відбутися національно свідома особистість;
  • підвищення цікавості до поглиблення і поповнення своїх економічних знань для успішної подальшої роботи в бізнесі, написанні економічного розділу в дипломному проекті;
  • пізнання та свідоме використання економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку підприємств для забезпечення такої координації у просторі і часі трудових зусиль працівників та матеріальних елементів виробництва, при якій забезпечується найвища ефективність виробництва, найбільший прибуток для підприємства, найвища якість продукції тощо;
  • прищеплення студентам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей економічного розвитку;
  • навчання практичним навичкам роботи з нормативними джерелами i науковою літературою.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати:

матеріал програми курсу “Економіка та організація виробництва”, основні правові засади створення підприємства; бізнесової діяльності; основні поняття прикладної економіки; склад і джерела формування фінансово-економічної діяльності підприємства.

  • вміти:

логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал; використовувати під час відповіді інструктивно-нормативні джерела, вільно користуватись загальноприйнятою економічною термінологією;  робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування; вирішувати питання, пов’язані зі створенням підприємства; визначати потреби підприємства в різних ресурсах та знаходити джерела їх формування; аналізувати і розв’язувати конкретні проблемні економічні ситуації; робити розрахунки та аналіз показників витрат виробництва; аналізувати і робити висновки з результатів фінансово-економічної діяльності підприємства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години, 1,5 кредити ECTS.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни
Робоча навчальна програма дисципліни
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни