ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 6-050102

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» є основні положення прикладної економіки щодо формування та ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних, інноваційних, фінансових) в контексті існування підприємства як єдиної виробничої системи та основні етапи організації виробничого процесу, його структура, принципи та методи.

При цьому економічні та організаційні питання розглядаються у тісному зв’язку з технікою і технологією, що особливо актуально для технічних спеціальностей.

Міждисциплінарні зв’язки: «Економіка і організація виробництва» базується на дисциплінах: «Вища математика», «Статистика», «Теорія ймовірностей», «Основи економічної теорії», «Основи ринкової економіки» та є базою для засвоєння таких дисциплін, як «Менеджмент та маркетинг», «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» тощо.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Економіка підприємства як основа функціонування суб’єкту господарювання.
 2. Організація виробничого процесу створення конкурентоспроможної продукції.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» полягає в наданні студентам базових знань із питань економіки підприємства та організації його виробничої діяльності: створення та реєстрації підприємств різних форм власності; формування ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних активів) і їх використання; організація виробничого процесу на підприємстві; формування фінансово-економічних результатів і аналізування загальної ефективності виробництва тощо.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва» є:

 • підвищення цікавості до поглиблення і поповнення своїх економічних знань для успішної подальшої роботи в бізнесі, написанні економічного розділу в дипломному проекті;
 • формування комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів організації виробничої діяльності підприємств за сучасних умов.
 • пізнання та свідоме використання економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку підприємств для забезпечення такої координації у просторі і часі трудових зусиль працівників та матеріальних елементів виробництва, при якій забезпечується найвища ефективність виробництва, найбільший прибуток для підприємства, найвища якість продукції тощо;
 • дослідження відповідності форм та методів організації виробництва рівню розвитку техніки та технології;
 • вивчення відповідності організації виробництва конкретним виробничо-технічним та економічним вимогам виробництва (виду продукції, типу виробництва, масштабам виробництва тощо).
 • прищеплення студентам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей економічного розвитку;
 • навчання практичним навичкам роботи з нормативними джерелами i науковою літературою тощо.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

матеріал програми курсу «Економіка і організація виробництва», а саме:

 • основні правові засади створення підприємства, його структуру;
 • сутність, особливості обліку та оцінки, розподілу, відтворення та використання основних та оборотних засобів підприємства;
 • визначення чисельності та руху персоналу підприємства;
 • організацію виробничого процесу та визначення виробничої потужності підприємства;
 • форми та системи оплати праці, обчислення величини заробітної плати;
 • витрати підприємства та складові собівартості продукції;
 • визначення доходу, прибутку та рентабельності, визначення та аналіз порогу беззбитковості продукції;
 • визначення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства та ін.

вміти:

 • логічно та послідовно викладати засвоєний ними матеріал, використовувати на практиці теоретичні, організаційні та методологічні засади економіки та організації виробництва, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування;
 • використовувати теоретичні знання та практичні навички економіки і організації виробництва, бути здатними приймати виважені рішення тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 3 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни