КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою викладання дисципліни «Комунікативний менеджмент» є формування у студентів цілісного уявлення про суть комунікативного менеджменту як універсальну діяльність по вивченню, проектуванню, формуванню і розвитку комунікаційних систем (організації, проекту, бренду, особи і так далі), концепції управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, технологій, методології і методиці проведення консалтингових досліджень у сфері управління комунікаціями.

Предметом навчальної дисципліни “Комунікативний менеджмент” є керування процесом збору, передачі та ефективного використання інформації для забезпечення ефективного комунікаційного процесу.

Завданнями навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань, спеціальних умінь і практичних навичок з питань організації комунікаційного процесу у відповідності до освітньо-кваліфікаційної програми підготовки менеджерів-економістів спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Міждисциплінарні зв’язки

Програма базується на знаннях, які отримані студентами при вивченні дисциплін “Основи менеджменту”, “Управління персоналом”, “Організація праці менеджера”, “Основи педагогіки та психології” та базових начальних дисциплін з менеджменту, маркетингу, економіки. Знання, отримані студентами з даного курсу можуть використовуватися при написанні дипломних робіт та в майбутній фаховій діяльності менеджера.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • сутність комунікації та комунікативного менеджменту;
 • роль менеджера з комунікацій в організації;
 • етапи комунікаційного процесу обміну інформацією;
 • визначення ефективності в комунікативному менеджменті;
 • принципи організації ефективного комунікаційного процесу на підприємстві;
 • специфіку формування внутрішніх комунікаційних систем та особливості зовнішніх комунікаційних систем;
 • методи розвитку комунікаційних систем організації;
 • технологію планування, організації та проведення комунікаційної політики організації;
 • форми комунікацій в організації;
 • специфіку комунікаційної взаємодії в організації та міжособистісних комунікацій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • організувати ефективний комунікаційний процес на підприємстві;
 • визначити рівень ефективності комунікаційного процесу на підприємстві;
 • використовувати методи розвитку комунікаційних систем;
 • планувати, організовувати та проводити комунікаційну політику підприємства;
 • організовувати ефективний комунікаційний процес в організації та в міжособистісних відносинах.

Курс «Комунікативний менеджмент» для студентів зазначеного напряму є  дисципліною на вибір, яка забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалізації.

Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв’язання розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування, та самостійної позааудиторної роботи студентів.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає:

 • державні стандарти освіти;
 • навчальні плани;
 • навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
 • підручники і навчальні посібники;
 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
 • контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
 • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проек­тів (робіт).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни