ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Предметом вивчення «Теорії організації» є теоретичні концепції та методології формування організаційних структур, практичні підходи до забезпечення їх ефективного функціонування.

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Теорія організації» опановуються курси «Основи економічної теорії», «Менеджмент», «Економіка підприємства»

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни «Теорія організації» є формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є надання студентам:

 • знань про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються, у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем тощо;
 • основних організаційних теорій;
 • теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій;
 • основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій;
 • вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів;
 • навичок трансформації, створення іміджу й культури організацій.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • знати:
 • сутність, принципи, етапи розвитку організації, закони, що забезпечують її функціонування;
 • еволюцію теоретичних концепцій організації, основні організаційні теорії та моделі, сутності, значення, зміст та практичну спрямованість сучасної організаційної парадигми;
 • еволюцію формування системних уявлень, принципів побудови систем та їх класифікацію;
 • основні види соціальних організацій та механізм їх регулювання;
 • сутність та зміст організаційної діяльності, альтернативні парадигми організаційного процесу, принципи та методи управління;
 • наукові засади синергетики, зміст синергетичної концепції самоорганізації, відмінності між гнучкістю та сталістю організації;
 • фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації, їх взаємозв’язок, основні методи дослідження їх впливу на ефективність функціонування організації;
 • концептуальні терміни організаційного проектування, методологію, технологію та основні методологічні принципи проектування організаційних форм управління;
 • підходи до оцінки ефективності організаційних форм управління, основні показники оцінки та методики їх розрахунку;
 • перспективи розвитку організаційних утворень;
 • підходи до формування організаційної культури, її характеристик, типологію організаційних культур, фактори культур організації, джерела та зміст сучасної української організаційної культури;
 • вміти:
 • працювати з монографіями, довідковими, статистичними, електронними джерелами з соціально-економічної проблематики та менеджменту;
 • формулювати мету та основні завдання формування та управління організаційними структурами;
 • розраховувати показники та використовувати методологічні інструменти для пізнання мінливих явищ і процесів, які впливають на стан організації;
 • використовувати методологічні та методичні прийоми оцінки ефективності діяльності й проектування організацій;
 • досліджувати характеристики різних видів організацій, визначати їх переваги й недоліки;
 • здійснювати порівняльний аналіз і формувати різні типи організаційних структур;
 • визначати чинники формування іміджу й культури організації;
 • розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, так і її складових з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години, 2 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни