АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У будь-якій галузі наукових знань і сфері людської діяльності не можливо обійтися без аналізу – синтезу. Але особливо аналіз необхідний в економіці, так як успішний розвиток економіки залежить від усього суміжного й навколишнього.

Аналіз господарської діяльності є кінцевим результатом у всіх галузях професійної діяльності: у промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі і т.д.

Аналіз господарської діяльності підприємства — комплексне вивчення стану і розвитку господарської діяльності підприємства (фірми, компанії і т.п.) у взаємозв’язку з його технічним рівнем і соціальним розвитком колективу для оцінки виконання заданих показників, виявлення внутрішньогосподарських резервів і підвищення ефективності виробництва. При його виконанні використовуються матеріали обліку оперативної, статистичної і бухгалтерського, звітності, нормативні і планові дані, технічна інформація; визначається вплив на ефективність господарської діяльності техніки і технології, організації виробництва і праці, планування і керування, фінансування, кредитно-грошових відносин. Якість аналізу забезпечується застосовуваними методами і прийомами, повнотою і вірогідністю інформації, кваліфікацією виконавця.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності
 2. Аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів
 3. Аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити студентів з необхідністю  планомірного  функціонування  та  розвитку  підприємства і діяльністю кожного члена трудового колективу, визначення шляхів досягнення найкращих кінцевих результатів виробництва.

1.2. Основним завданням курсу є: освоєння характеру дії економічних законів, встановлення  закономірностей  та  тенденцій  економічних  явищ  і  процесів в конкретних умовах, наукове обґрунтування поточних та перспективних планів глибокий  економічний  аналіз  результатів  діяльності  підприємств,  вивчення засобів контролю за виконанням планів та виявлення недоліків та оперативної дії на економічні процеси, аналіз впливу об’єктивних та суб’єктивних, внутрішніх та зовнішніх факторів на результативність господарської діяльності, пошук резервів підвищення  ефективності  функціонування  підприємства,  оцінка  діяльності підприємства та виробка внутрішніх механізмів управління фінансових ризиків та розробка рекомендацій по впровадженню резервів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • значення та  задачі  аналізу  господарської  діяльності підприємства;
 • методи та  методику  аналізу  господарської  діяльності;
 • засоби обробки економічної  інформації  в  аналізі  господарської  діяльності;
 • засоби обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності;
 • засоби виміру впливу факторів в аналізі господарської діяльності;
 • методику визначення розміру резервів та принципи їх пошуку;
 • організаційне та інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності.

вміти:

 • виконувати аналіз  виробництва  та  реалізації  продукції;
 • виконувати діагностику  використання  персоналу  підприємства  та  фонду заробітної плати;
 • проаналізувати використання основних засобів;
 • проаналізувати використання матеріальних резервів;
 • виконувати аналіз собівартості продукції та послуг;
 • виконувати аналіз фінансової діяльності підприємства;
 • виконувати оцінку ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Література з дисципліни у бібліотеці ВНТУ


Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до самостійної роботи студентів (СРС)
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни