ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Перехід України до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління виробництвом.

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання відіграє важливу роль в реалізації цієї мети. За його допомогою розробляється стратегія та тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів та робітників.

Кваліфікований економіст повинен добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу. Міжнародна практика на сучасному етапі перетворила аналітичну роботу, зокрема, економічний аналіз, в розвиту інформаційну індустрію, яка реалізує взаємозв’язки між постачальниками фінансово-економічної інформації (господарчими суб’єктами) і її користувачами.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» є діяльність підприємства, його підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретичні основи економічного аналізу
 2. Техніко-економічний аналіз
 3. Фінансово-економічний аналіз

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економічний аналіз» полягає у формуванні в майбутніх спеціалістів теоретичних знань і практичних навичок щодо організації і проведення економічного аналізу в різних сферах підприємницької діяльності, обґрунтування прийнятих рішень в галузі фінансової політики та управління виробництвом.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є надбання навичок проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємств.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:                                  

 • предмет, зміст, завдання і види економічного аналізу;
 • методи економічного аналізу;
 • основні положення інформаційної бази економічного аналізу;
 • систему комплексного економічного аналізу та пошуку резервів виробництва;
 • методику проведення аналізу використання основних виробничих фондів та виробничих потужностей;
 • методику проведення аналізу виробництва і реалізації продукції;
 • методику проведення аналізу собівартості продукції (робіт, послуг);
 • методику проведення аналізу прибутку та рентабельності виробництва;
  вміти:
 • визначати мету проведення економічного аналізу, розробляти програму його проведення;
 • здійснювати підбір необхідної інформації за даними бухгалтерського та оперативного обліку, фінансової та статистичної звітності;
 • аналізувати основні показники виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств;
 • складати аналітичні огляди, формулювати висновки, рекомендації і практичні пропозиції на основі проведеного аналізу;
 • аналізувати узгодженість фінансових і виробничих показників при розробці політики економічної поведінки підприємства на ринку;
 • володіти прийомами прогнозного аналізу, який дозволяє обґрунтувати перспективи виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • проводити оцінку фінансового ризику при здійсненні господарських операцій.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни