ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 6.050201

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка та організація виробництва» є вивчення методів та засобів найраціональнішого сполучення (організації) трудових і речових компонентів сукупного виробничого процесу виготовлення продукції, надання послуг, які забезпечують безперебійність та ритмічність діяльності підприємства за конкретних умов, виходячи з поставлених перед ним цілей та завдань.

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Економіка та організація виробництва» опановуються курси «Маркетинг», «Менеджмент і маркетинг в галузі інформаційних технологій».

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка та організація виробництва» полягає в тому, щоб надати системного характеру вивчення студентами основ підприємницької діяльності, управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, продуктивністю та оплатою праці, управління оборотними коштами підприємства, а також оволодіти основами виробничого процесу та набути базових знань із визначення ефективності діяльності підприємств.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Економіка та організація виробництва» є вивчення дисципліни полягає у поступовому опануванню ефективними прийомами та методами оцінки конкурентоспроможності та якості продукції, оплати праці на підприємстві, витрат, собівартості та формування цін на продукцію.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняття підприємства та основи підприємницької діяльності;
 • засади управління підприємством;
 • поняття та управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства;
 • характеристики капіталу та виробничих фондів підприємства;
 • склад, структуру, запаси, нормативи оборотних коштів на підприємстві;
 • функції та класифікацію кадрового потенціалу виробничого підприємства;
 • показники продуктивності праці та шляхи її підвищення;
 • системи та форми оплати праці;
 • основи організації виробничого процесу на підприємстві;
 • кошторис витрат та поняття собівартості продукції;
 • види цін та методи ціноутворення;
 • показники фінансово-економічної діяльності підприємства;
 • основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

вміти:

 • здійснювати оцінку коефіцієнтів якості та конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • оцінювати фізичний і моральний знос основних фондів підприємства, розраховувати норми і суми амортизаційних відрахувань та оцінювати показники використання та відтворення основних фондів;
 • розраховувати запаси та нормативи оборотних коштів на підприємстві, оцінювати показники використання оборотних коштів, розраховувати абсолютне та відносне вивільнення оборотних коштів;
 • здійснювати розрахунок чисельності персоналу підприємства;
 • розраховувати показники продуктивності праці;
 • розраховувати величину оплати праці різних категорій персоналу за різними системами і формами оплати праці;
 • розраховувати собівартість та ціну одиниці продукції;
 • розраховувати та аналізувати показники ефективності діяльності підприємства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години, 3,0 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни