СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ (ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ)

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Системи технологій (економічні аспекти)» є принципи та методи побудови технологічних процесів, які передбачають повне або найбільш можливе використання сировини, найменші витрати енергії на виготовлення продукту, найкраще використання устаткування, зменшення забруднення навколишнього середовища, забезпечення належних умов для працівників, можливість контролю та керування окремими технологічними операціями та процесами загалом.

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Системи технологій (економічні аспекти)» опановуються курси «Економіка і організація виробництва», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент».

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета вивчення дисципліни “Системи технологій (економічні аспекти)”— формування та засвоєння студентами економічних основ технологічного розвитку, визначення місця технологій в економічній системі суспільства, а також рівня розвитку технологій як пріоритетного напряму забезпечення соціальних потреб населення та підвищення його життєвого рівня.

1.2. Завдання дисципліни «Системи технологій (економічні аспекти)» — вироблення у студентів навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, стану технології, вартості устаткування та сировини, попиту ринку, та опанувати основні принципи аналізу технологічних систем з позицій економіки.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • знати:
 • основні поняття техніки і технології;
 • види виробничих і технологічних процесів та їх класифікацію;
 • техніко-економічні показники технологічних процесів;
 • основи базових і прогресивних технологічних процесів сучасної кономіки;
 • принципи вибору основних характеристик технологічних процесів;
 • основні типи, форми організації роботи і напрямки розвитку промислових підприємств;
 • вміти:
 • здійснювати аналіз і економічну оцінку технічних рішень і базових технологій у галузях, які визначають науково-технічний прогрес;
 • визначати економічну доцільність виробництва певного продукту;
 • приймати рішення з розробки стратегії та технологічного оновлення виробництва, з проектування та забезпечення ефективного функціонування технологічних процесів;
 • систематизувати та використовувати базову, керуючу і довідкову інформацію, необхідну для прийняття рішень з технологічного оновлення виробництва.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години, 1,5 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Література в бібліотеці ВНТУ


Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни