ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

В умовах розвитку ринкової економіки провідною формою діяльності має бути підприємництво – особливий вид діяльності, що характеризується самостійністю, ініціативою, компетентністю, відповідальністю, ризикованістю, орієнтацією на досягнення максимального результату. Саме підприємництво здатне прискорити реформування української економіки, забезпечити збільшення обсягів виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання добробуту суспільства та кожного його громадянина.

Предметом даної дисципліни є вивчення відносин бізнесу та підприємництва як основних складових ринкової моделі економіки.

Міждисциплінарні зв’язки: на основі вивчення навчальної дисципліни „Основи підприємництва” вивчаються такі  дисципліни: «Виробниче та комерційне підприємсництво», «Підприємництво в системі інституційних змін», „Менеджмент”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг”.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Сутність бізнесу та підприємництва.
  2. Початок підприємництва.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни „Основи підприємництва”.

Метою даної навчальної дисципліни є закріплення у студентів, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій і адміністрування”, основних теоретичних положень з організації підприємницької діяльності в Україні, отримання практичних навичок вирішення актуальних питань, з якими може зіткнутись підприємець, економіст або менеджер у процесі здійснення підприємницької діяльності.

Дисципліна має за мету навчити студентів займатися цивілізованими  бізнесом та підприємництвом.

1.2. Основне завдання вивчення навчальної дисципліни „Основи підприємництва”:

Основне завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів, а також всіх, хто цікавиться питаннями заснування власної справи, з основами організації підприємницької діяльності, із сутністю та обгрунтуванням тих кроків, що їх повинен зробити майбутній підприємець при започаткуванні власного бізнесу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

– основні етапи становлення та розвитку відносин бізнесу, його суть, ознаки, родові риси; суб’єктів бізнесу та їх інтереси, формули бізнесу та сфери їх використання;

– основні протиріччя в бізнесі, їх наслідки для економіки та шляхи вирішення;

– сутність та основні риси цивілізованого бізнесу;

– сутність економічних, юридичних і соціально-психологічних передумов формування в країні цивілізованого бізнесу;

– сутність підприємництва, його функції, принципи, моделі; форми і види підприємницької діяльності та їх характеристику;

– класифікацію суб’єктів підприємницької діяльності;

– соціально-економічну роль та значення підприємництва, особливо на сучасному етапі розвитку економіки України;

– основні організаційно-правові форми господарювання суб’єктів підприємництва та їх характеристику; порядок їх створення, управління, обсяг прав та відповідальності;

– зміст питань, які потрібно вирішити майбутньому підприємцю в процесі започаткування власної справи; порядок розробки комерційної ідеї та вибір виду діяльності; характеристику основних правил бізнесу;

– основні складові інфраструктури сучасного бізнесу, їх сутність та призначення;

– правила ведення цивілізованого бізнесу;

– загальні положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, її ліцензування, склад та зміст установчих документів;

– сутність та чинники виникнення ризику в підприємницькій діяльності та їх класифікація;

– механізм розрахунку величини підприємницького ризику та шляхи його зменшення тощо.;

вміти:

– складати установчі документи для реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

– здійснювати розробку та реєстрацію знаків для товарів і послуг;

– розробляти бренди „просування” товарних знаків;

– розробляти комерційну ідею та оцінювати її ефективність;

– вибирати оптимальне місце розташування майбутнього підприємства;

– визначати величину капіталу, необхідного для початку підприємницької діяльності;

– розраховувати величину ризику в підприємницькій діяльності тощо.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни