ВИРОБНИЧЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

В умовах розвитку ринкової економіки провідною формою діяльності має бути підприємництво – особливий вид діяльності, що характеризується самостійністю, ініціативою, компетентністю, відповідальністю, ризикованістю, орієнтацією на досягнення максимального результату. Саме підприємництво здатне прискорити реформування української економіки, забезпечити збільшення обсягів виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання добробуту суспільства та кожного його громадянина.

Предметом даної дисципліни є вивчення виробничого та комерційного  підприємництва як основних складових ринкової моделі економіки.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Виробниче та комерційне підприємництво» вивчається на основі дисципліни «Основи підприємництва». На основі навчальної дисципліни „Виробниче та комерційне підприємництво” вивчаються такі  дисципліни: «Підприємництво в системі інституційних змін» „Менеджмент”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг” та інші.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1-й модуль. Виробниче підприємництво.

2-й модуль. Комерційне підприємництво.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни „Виробниче та комерційне підприємництво”.

Метою даної навчальної дисципліни є закріплення у студентів, які навчаються за напрямом підготовки „Менеджмент”, основних теоретичних положень з організації підприємницької діяльності в Україні, отримання практичних навичок вирішення актуальних питань, з якими може зіткнутись підприємець, економіст або менеджер у процесі здійснення виробничої та комерційної підприємницької діяльності. Дисципліна має за мету навчити студентів займатися цивілізованими  бізнесом та підприємництвом.

 

1.2. Основне завдання вивчення навчальної дисципліни „Виробниче та комерційне підприємництво”:

Основне завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів, а також всіх, хто цікавиться питаннями заснування власної справи, з основами організації виробничої та комерційної підприємницької діяльності на підприємстві.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

– загальні відомості про виробничу діяльність;

– сутність та основні моделі виробничого підприємництва;

– загальні відомості про виробничий процес, його сутність, складові;

– основні типи виробництва та їх характеристику;

– сутність та види виробничих структур сучасних підприємств;

– основи стандартизації та сертифікації виробничої продукції;

– шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності виробничої продукції;

– основи концепції маркетингу у виробничому підприємництві;

– сутність бізнес-планування, структуру бізнес-плану виробничого підприємства;

– основні стадії та алгоритм розробки бізнес-плану;

– сутність комерційного підприємництва;

– сутність посередництва, види посередників та їх класифікацію;

– сутність та особливості торгівлі як форми реалізації комерції;

– основи рекламної діяльності;

– порядок патентування окремих видів підприємницької діяльності;

– основи застосування реєстраторів розрахункових операцій;

– штрихове кодування товарів;

– основні канали збуту продукції та їх  сутність;

– основи застосування засобів маркетингових комунікацій у комерційному підприємництві тощо;

– основні етапи пошуку партнерів по бізнесу;

– основні види договорів у підприємництві тощо.

вміти:

– розраховувати тривалість простого та складного виробничого процесу;

– визначати тип виробництва;

– розставляти обладнання оптимальним способом;

– розраховувати кількість одиниць виробничого обладнання;

– укладати підприємницькі угоди різних видів (купівлі-продажу, виконання робіт та надання послуг тощо);

– розраховувати товарний запас та оцінювати повноту товарного асортименту магазину;

– застосовувати сучасні форми оплати праці менеджерів з продажу товарів;

– розраховувати матеріальну відповідальність суб’єктів бізнесу за невиконання договірних зобов’язань тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни