МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах розвитку ринкової економіки однією із важливих форм діяльності вітчизняних підприємств є зовнішньоекономічна діяльність, тобто діяльність на зовнішніх ринках, що характеризується самостійністю, ініціативою, компетентністю, відповідальністю, ризикованістю, орієнтацією на досягнення максимального результату. Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств повинна прискорити реформування української економіки, забезпечити збільшення обсягів виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання добробуту суспільства та кожного його громадянина.

Предметом даної дисципліни є вивчення сутності, значення, особливостей організації та управління  зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах України.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” вивчається на основі знань дисциплін „Менеджмент”, „Основи зовнішньоекономічної діяльності”, „Маркетинг”.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Теоретичні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
  2. Практичні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.

Входження України у світове співтовариство, формування ринкової економіки обумовлює необхідність становлення нової парадигми управління суб’єктами економічних відносин. Управління підприємствами здійснюється на засадах менеджменту, що обумовило необхідність впровадження його принципів в діяльність всіх економічних суб’єктів.

Мета дисципліни: формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних навичок прийняття та виконання управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” є:

– формування у студентів наукової системи знань з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, без якої не може бути сформований висококваліфікований спеціаліст з управління;

– підвищення рівня загальної та професійної підготовки студентів з дисциплін менеджерського напряму;

– отримання студентами практичних навичок з вирішення актуальних питань, з якими може зіткнутись керівник або менеджер у процесі управління  зовнішньоекономічною діяльністю.

Головне завдання дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам сучасні знання з управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ці знання дозволять студентам в подальшому вільно орієнтуватись в особливостях організації  зовнішньоекономічної діяльності  в   будь-якій   галузі  економіки,  здійснювати  необхідні  економічні розрахунки та приймати відповідні висококваліфіковані рішення у сфері ЗЕД.

Одне із завдань дисципліни – навчити слухачів займатися цивілізованим  бізнесом у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 

 

1.3.  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

            знати:

– сутність, принципи, форми та методи управління ЗЕД в Україні;

– суб’єкти і види ЗЕД та їх характеристику;

– організацію управління ЗЕД на підприємстві;

– контрагентів та посередників ЗЕД;

– основні види стратегій зовнішньоекономічної діяльності, їх особливості та випадки застосування на підприємства;

– основи стратегічного планування ЗЕД на підприємстві;

– зміст зовнішньоекономічних договорів та їх структуру; зміст окремих розділів зовнішньоторговельного договору;

– сутність та особливості міжнародного маркетингу;

– правила „Інкотермс-2000” та їх застосування;

– особливості ціноутворення на світовому ринку;

–  види та методи ціноутворення на підприємстві, що займається ЗЕД;

– сутність та види міжнародних розрахунків у ЗЕД та їх зміст;

– особливості управління персоналом підприємства, що займається ЗЕД;.

– основи розрахунку економічної ефективності ЗЕД за загальними та специфічними показниками тощо.

            вміти:

– складати зовнішньоекономічні договори (контракти);

– застосовувати валютні застереження у зовнішньоекономічних договорах;

– розраховувати експортні та імпортні ціни;

– розраховувати вартість зовнішньоторговельного договору при різних умовах поставок товарів;

– складати платіжні документи для здійснення міжнародних платежів за допомогою документарного інкасо та документарного акредитива;

– розраховувати економічну ефективність участі суб’єкта у ЗЕД;

– проводити факторний аналіз ефективності ЗЕД тощо.

 

Знання цих основ дозволить студентам  в подальшому вільно орієнтуватись в особливостях   організації управління  зовнішньоекономічною діяльністю,  здійснювати  необхідні  економічні розрахунки та приймати відповідні управлінські рішення, забезпечуючи при цьому  досягнення  головної мети підприємницької діяльності – отримання максимального прибутку.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни