ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

«Організація виробництва» належить до блоку дисциплін, що забезпечують професійну підготовку бакалаврів напряму         6.030601 – «Менеджмент організацій і адміністрування». Дисципліна в процесі вивчення охоплює всі основні складові виробничої діяльності підприємства, тобто систему взаємопов’язаних елементів: працю, знаряддя праці, предмети праці, продукти праці, координацію їх руху по операціях і робочих місцях, завдяки чому досягається рівномірна, ритмічна робота та високі техніко-економічні результати.

Предметом дослідження дисципліни є вивчення методів та засобів найраціональнішого сполучення (організації) трудових і речових компонентів сукупного виробничого процесу виготовлення продукції, надання послуг, які забезпечують безперебійність та ритмічність діяльності підприємства в конкретних умовах, виходячи з поставлених перед ним цілей та завдань.

Об’єктом дослідження дисципліни є виробнича діяльність промислового підприємства (фірми) з перетворення ресурсів в економічне благо. Усі ресурси мають обмежений характер, тобто природні, трудові, виробничі, інформаційні ресурси та інші, що необхідні для ефективної діяльності підприємства.

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою вивчення дисципліни є: класичні положення економічної теорії, основні закони філософії, закони функціонування ринкової економіки, а також наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, які розкривають фундаментальні положення організації виробництва й питання планування виробничої діяльності.

У процесі дослідження використовуються методи формальної та діалектичної логіки, якісного аналізу та синтезу (для визначення ролі економічного обґрунтування доцільності застосування відповідних методів організації виробничого процесу); системного підходу (при аналізі структури організаційно-економічного механізму регулювання виробничої діяльності); прогнозування, економіко-математичного моделювання та фінансової математики (в процесі розгляду та вивчення заходів з організації виробничої діяльності).

Міждисциплінарні зв’язки. Оптимальні кількісні та якісні залежності виробничих процесів, параметри та показники виробництва продукції є вихідною інформацією для планування і управління роботою підприємства і його підрозділів. Плани реалізуються за допомогою управління. Організація виробництва спрямована на вивчення певного напряму економіки, тому належить до функціональних економічних наук.

Дисципліна «Організація виробництва» перебуває у взаємозв’язку з іншими науками і вивчається одночасно з курсами: «Системи технологій», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Економіка праці», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Операційний менеджмент» і т. д.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Організація основного виробництва на підприємстві.
 2. Організація допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства та забезпечення виробничої діяльності підприємства.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Організація виробництва» є формування у студентів комплексу професійних знань з теоретичних основ і сучасного досвіду виробництва; усвідомлення сутності його понять та категорій; з’ясування змістовності проектно-технічної підготовки і виготовлення продукції; прищеплення їм практичних навичок системного аналізу виробничих процесів; набуття і закріплення умінь використання принципів, методів, способів та інструментів раціональної організації виробничих систем, а також сприяння розвитку дослідницьких і організаторських здібностей в підготовці організаційних проектів виробництва та ефективної їх реалізації.

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни.

Основне завдання дисципліни «Організація виробництва» – вивчення прояву економічних закономірностей в організації виробництва, при створенні та освоєнні нової продукції, в організації виробничого процесу виготовлення нової продукції при раціональному поєднанні живої праці з матеріальними елементами виробництва з метою випуску визначеної кількості продукції заданої якості при мінімумі затрат на її виготовлення.

Окремими завданнями навчальної дисципліни також є:

 1. ознайомлення студентів із теорією та сучасною практикою організації виробництва;
 2. набуття студентами вміння аналізувати процеси, що відбуваються у виробництві;
 3. закріплення навичок самостійного виконання техніко-еконо­мічних розрахунків та обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем;
 4. розвиток дослідницьких та організаторських здібностей у студентів у процесі підготовки організаційних проектів виробниц­тва та їх реалізації.

 

 • Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • основи сучасної організації виробництва;
 • розуміти принципи та методи організації діяльності промислового підприємства;
 • умови та фактори ефективної організації виробничого процесу в просторі та часові, включаючи питання раціональної побудови виробничої структури підприємства, цехів та дільниць;
 • способи та методи переміщення предметів праці в виробничому процесі включаючи організацію допоміжних виробництв та обслуговуючих господарств.

отримати навики:

 • застосування системного підходу до вирішення задач організації виробництва та оволодіти методикою організаційних розрахунків.

 

Для перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу проводяться наступні контрольні заходи:

 • колоквіум (завдання складаються у вигляді білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу);
 • курсова робота (курсова робота виконується згідно індивідуального завдання, яке видає керівник);
 • залік (усний, завдання складаються у вигляді завдань, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу).

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 2,5 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни