ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 050902

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка та організація виробництва» є основні положення прикладної економіки щодо формування та ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних, інноваційних, фінансових) в контексті існування підприємства як єдиної виробничої системи та основні етапи організації виробничого процесу, його структура, принципи та методи.

Міждисциплінарні зв’язки: «Основи економіки та організації виробництва» базується на дисциплінах: «Вища математика», «Статистика», «Теорія ймовірностей», «Основи економічної теорії», «Основи ринкової економіки» та є базою для засвоєння таких дисциплін, як «Менеджмент та маркетинг», «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Економіка підприємства як основа функціонування суб’єкту господарювання.
 2. Організація виробничого процесу створення конкурентоспроможної продукції.
 3. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка та організація виробництва» полягає в тому, щоб забезпечити достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів, необхідних їм для подальшої самостійної діяльності з таких питань як: створення та реєстрації підприємства різних форм власності; формування ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних активів) і їх використання; організація виробничого процесу на підприємстві; формування фінансово-економічних результатів і аналізування загальної ефективності виробництва.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та організація виробництва» є:

 • заохочення студентства до самоосвіти, без якої не може відбутися національно свідома особистість;
 • підвищення цікавості до поглиблення і поповнення своїх економічних знань для успішної подальшої роботи в бізнесі, написанні економічного розділу в дипломному проекті;
 • пізнання та свідоме використання економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку підприємств для забезпечення такої координації у просторі і часі трудових зусиль працівників та матеріальних елементів виробництва, при якій забезпечується найвища ефективність виробництва, найбільший прибуток для підприємства, найвища якість продукції тощо;
 • дослідження відповідності форм та методів організації виробництва рівню розвитку техніки та технології;
 • вивчення відповідності організації виробництва конкретним виробни­чо-технічним та економічним вимогам виробництва (виду продукції, типу виробництва, масштабам виробництва тощо).
 • прищеплення студентам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей економічного розвитку;
 • навчання практичним навичкам роботи з нормативними джерелами i науковою літературою.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

– знати:

особливості створення підприємства, їх види, організаційні форми, цілі та напрямки діяльності; основні положення прикладної економіки щодо формування та ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних, інноваційних, фінансових); загальну характеристику техніко-технологічної бази виробництва, формування та використання виробничої потужності та виробничої програми; знати основні етапи організації виробничого процесу, його структуру, принципи та методи; основні показники  визначення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, вимірювання ефективності виробництва та чинники її зростання.

 • вміти:

вирішувати конкретні економічні завдання шляхом розрахунків, моделювання та планування для ефективного функціонування підприємства; вирішувати питання, пов’язані з налагодженням виробничого процесу на підприємстві, який забезпечить таку координацію у просторі і часі трудових зусиль працівників та матеріальних елементів ви­робництва, при якій забезпечується найвища ефективність виробництва, найбільший прибуток для підприємства, найвища якість продукції тощо; розраховувати потреби підприємства в різних ресурсах та знаходити джерела їх формування; аналізувати і робити висновки за результатами фінансово-економічної діяльності підприємства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин, 2  кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни