ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з зовнішнім середовищем; загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристики основних елементів організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного типу; методи і процеси управління змінами та проектами в організації; відносини, що формуються в процесі планування, управління, забезпечення й поліпшення якості в рамках системи менеджменту якості організації.

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Ділове адміністрування» опановуються курси «Менеджмент організацій в галузі», «Публічне управління» та інші.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» полягає в тому, щоб опанувати систему теоретичних знань, умінь та практичних навичок в галузі менеджменту організацій, корпоративного управління, управління змінами, проектами та якістю в організації.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділове адміністрування» є:

– формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення, комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях життєвого циклу організації у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем організації та основних проблем управління організацією в умовах ринкової економіки;

– вивчення сутності змін та природи їх виникнення, формування у студентів наукового світогляду та знань технології, методів управління змінами в організації, вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безпосередніх змін;

– ознайомлення із сутністю та принципами корпоративного управління; вивчення фінансових аспектів розміщення, обігу та емісії цінних паперів; опрацювання проблем реорганізації акціонерних товариств, вивчення питання фінансового менеджменту у системі корпоративного управління;

– формування теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій управління проектами, набуття навичок адаптації та впровадження проектних рішень в практичну діяльність;

– формування комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних організаціях, формування уяви про системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати:

матеріал програми курсу «Ділове адміністрування», а саме:

термінологію щодо основних понять і категорій менеджменту організацій, управління змінами в організації, корпоративного управління, управління проектами та якістю;

правове забезпечення діяльності вітчизняних організацій, корпорацій зокрема, правове забезпечення управління проектами та якістю в Україні;

теоретичні, організаційні, методологічні засади менеджменту організації, основи побудови організаційної структури;

принципи та моделі корпоративного управління в сучасних умовах, основні елементи та принципи корпоративного контролю, методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління;

теоретико-методологічні основи ефективного управління проектами і програмами в організаціях;

особливості управління якістю на підприємстві, міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю тощо.

  • вміти:

логічно та послідовно викласти засвоєний ними матеріал, використовувати на практиці теоретичні, організаційні та методологічні засади управління, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування;

використовувати теоретичні знання та практичні навички менеджменту, бути здатними приймати виважені управлінські рішення за основними напрямками діяльності організації тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 годин, 9 кредитів ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни