ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економічна діагностика» є підприємство в цілому як виробничо економічна система, її елементи; функціонування окремих підрозділів, виробничі функції, види діяльності, та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Діагностика як інструмент забезпечення ефективного функціонування і розвитку підприємства в конкурентному середовищі
 2. Діагностика потенціалу підприємства та оцінка його стану

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економічна діагностика» полягає в тому, щоб формувати у студентів теоретичних знань та практичних навиків з визначення об’єктивного стану обраних параметрів у діяльності підприємства щодо відповідності поставленим цілям і завданням, вивчення відхилень від нормального стану об’єкта діагностування, причин цих відхилень, тривалості їх протікання, їх інтерпретація для формування висновків і рекомендацій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна діагностика» є обґрунтування заходів, управлінських рішень, спрямованих на налагодження діяльності всіх складових елементів системи і способів їх реалізації, а також зменшення впливу небажаних відхилень критеріальних значень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:                      

 • суть та основний інструментарій економічної діагностики;
 • умови формування та методики діагностики конкурентного середовища;
 • елементи та підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства;
 • складові та методи оцінки конкурентоспроможності продукції;
 • процедури та методи оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • методи управлінського аналізу;
 • механізми забезпечення належної економічної безпеки підприємства;
 • моделі та принципи економічної культури підприємства.

вміти:

 • здійснювати аналіз діяльності підприємства на основі фінансово-економічних показників його діяльності;
 • проводити діагностику певної галузі за різними методами;
 • проводити оцінку конкурентоспроможності галузі;
 • оцінювати конкурентоспроможність продукції;
 • проводити діагностику майна та ринкової ціни підприємства;
 • проводити вертикальний та горизонтальний аналіз балансу підприємства;
 • визначати зону функціонування підприємства, робити висновки щодо тенденцій розвитку галузі;
 • досліджувати соціально-психологічний клімат в колективі.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни