ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Предметом вивчення навчальної дисципліни  є праця як доцільна сумісна діяльність людей, яка, з одного боку, є взаємодією між людиною і колективом, а з іншого — між людиною та її відносинами в процесі виробництва в контексті існування підприємства як єдиної системи.

Міждисциплінарні зв’язки: «Економіка праці» базується на дисциплінах: «Економіка підприємства», «Вища математика», «Статистика», «Теорія ймовірностей», «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік» та є базою для засвоєння таких дисциплін, як «Менеджмент», «Маркетинг», «Господарський аналіз» тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Сутність економіки праці в організації, соціально-трудових відносинах і планування праці.
  2. Аналіз основних процесів праці в організації.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка праці» полягає в тому, щоб сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань регулювання соціально-трудових відносин в організації, оплати праці, стимулювання оптимального використання ресурсів і підвищення продуктивності ефективності та дохідності праці, планування праці в організації.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка праці» є:

  • заохочення студентства до самоосвіти, без якої не може відбутися національно свідома особистість;
  • підвищення цікавості до поглиблення і поповнення своїх економічних знань для успішної подальшої роботи в бізнесі, написанні економічного розділу в дипломному проекті;
  • пізнання та свідоме використання економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку праці для забезпечення такої координації у просторі і часі трудових зусиль працівників та матеріальних елементів виробництва, при якій забезпечується найвища ефективність праці;
  • формування професійних умінь з вирішення проблем економіки праці в організації;
  • навчання практичним навичкам роботи з нормативними джерелами i науковою літературою.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

теоретичні  основи  формування,  розвитку  і  ефективного  використання  трудових ресурсів; показники, що характеризують динаміку трудових ресурсів країни; особливості механізму ринку праці; інструменти і методи державного регулювання ринку праці, зайнятості і безробіття; суб’єктів,  предмети  і  типи  соціально-трудових  відносин, основні  напрями  соціальної політики держави;  міжнародні трудові норми; системи нормування і оплати праці.

вміти:

аналізувати динаміку основних показників ринку праці; орієнтуватися в типах трудових договорів, їх змісті, предметі і сторонах; грамотно  застосовувати  інструментарій  нормування  і  оплати  праці  різних  категорій персоналу залежно від специфіки діяльності підприємства;  оцінювати  ефективність  соціальної  політики  в  аспекті  продуктивності  праці  за допомогою розрахунково-аналітичних методів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 2,5 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни