ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ В ГАЛУЗІ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Врахування особливостей розвитку економіки на сучасному етапі дозволяє правильно орієнтуватися в створенні окремих видів техніки, у формуванні технічного базису виробництва, у розвитку продуктивних сил в цілому. Однак при вирішенні конкретних завдань, пов’язаних з практичною реалізацією досягнень науки і техніки, врахування загальних економічних вимог недостатньо, оскільки це ще не забезпечує прийняття високоефективного рішення в кожному окремому випадку.

Для цього необхідне економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень, тому що це є найважливішим критерієм прогресивності створюваних зразків і видів техніки, їх відповідності сучасним вимогам науково-технічного прогресу. Немає такого технічного показника або параметра, який в кінцевому підсумку не був би пов’язаний з економікою. У окремому випадку можна вести мову лише про методологічні труднощі у встановленні цієї залежності, в її кількісній оцінці. Але, тим не менш, така можливість завжди існує і її економічний аналіз необхідний.

Предметом дослідження дисципліни є основні принципи й методи встановлення економічної доцільності здійснення та подальшого використання нововведень.

Об’єктом дослідження дисципліни є процес економічного обґрунтування інноваційних рішень.

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою вивчення дисципліни є: класичні положення економічної теорії, основні закони філософії, закони функціонування ринкової економіки, а також наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, які розкривають фундаментальні положення інноваційного менеджменту й питання економічної оцінки інвестицій та інновацій.

У процесі дослідження використовуються методи формальної та діалектичної логіки, якісного аналізу та синтезу (для визначення ролі економічного обґрунтування нововведень та розгляду економічної сутності основних категорій інноваційної теорії); системного підходу (при аналізі структури організаційно-економічного механізму регулювання інноваційної діяльності); прогнозування, економіко-математичного моделювання та фінансової математики (в процесі розгляду та вивчення заходів з економічного обґрунтування інноваційних рішень).

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» економічного спрямування пов’язана з рядом дисциплін:

 • з конструюванням деталей машин та технологією машинобудування – бо забезпечує порівняння технічних та економічних показників нового рішення і формує варіантний підхід до вибору пріоритетного інноваційного рішення;
 • з економікою та організацією виробництва – бо забезпечує розрахунок економічних показників виробництва та формує підходи до організації раціональних виробничих процесів на підприємстві, яке розробляє та впроваджує інноваційне рішення;
 • з маркетингом – забезпечуючи обґрунтування необхідних обсягів виробництва на основі дослідження ринку та формуючи ціну на інноваційне рішення;
 • з інтелектуальною власністю;
 • з інноваційним та інвестиційним менеджментом.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є отримання та закріплення теоретичних основ стосовно економічного обґрунтування інноваційних рішень шляхом розрахунку економічної доцільності здійснення розробки, який базується на порівняльній оцінці витрат і результатів ефективності використання, а також строку окупності вкладень.

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни.

Для досягнення поставленої мети студентам необхідно розв’язати такі завдання дисципліни:

 • розглянути сутність понять «інновація» та «інноваційна діяльність»;
 • розглянути економічний зміст інноваційного процесу, визначити характерні ознаки інновацій та закономірності їх здійснення;
 • проаналізувати специфіку сучасного підходу до здійснення нововведень, яка обумовлена кардинальними змінами умов господарювання в Україні;
 • виявити роль та місце економічного обґрунтування нововведень в посиленні мотивації інноваційної діяльності;
 • розглянути зміст інноваційного процесу та методи проектування інновацій;
 • проаналізувати інноваційні стратегії підприємства та управління товарним асортиментом сучасного підприємства;
 • виявити роль та місце маркетингу на різних етапах інноваційного процесу;
 • розглянути інформаційне та нормативно-правове забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції;
 • розглянути методи організації забезпечення інноваційних процесів на підприємстві;
 • розглянути та проаналізувати сутність і процеси інвестиційного забезпечення розробки і впровадження інноваційних рішень;
 • проаналізувати та систематизувати основні методи оцінки економічної ефективності інновацій.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • знати:

цілі, задачі та принципи оцінки ефективності науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, особливості розрахунку технічних, економічних та експлуатаційних показників ефективності спроектованого інноваційного рішення та відображення економічної ефективності створення нової продукції, методи оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції, сутність і зміст методів планування дослідно-конструкторських робіт, особливості застосування функціонально-вартісного аналізу для проектування нової продукції, принципи, способи і методи оцінки економічної ефективності інноваційного рішення;

 • вміти:

планувати, проводити та оцінювати результати науково-дослідної роботи; обґрунтовувати доцільність розробки і впровадження спроектованої техніки і інноваційної продукції; приймати участь у впровадженні технологічних та продуктових інновацій; застосовувати кількісні і якісні методи при аналізі конкурентоспроможності майбутньої продукції; калькулювати та аналізувати собівартість виробів, що проектуються; розробляти інноваційні проекти та проводити їх оцінку; обґрунтовувати рішення у сфері доцільності комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності;

 • володіти:

методами кількісного аналізу і моделювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, навиками калькулювання і аналізу собівартості інноваційної продукції; інструментарієм оцінки конкурентоспроможності розроблюємої продукції; функціонально-вартісним аналізом технічних рішень; навиками розрахунку і аналізу економічних і технічних показників ефективності виробничо-технологічних систем; методами інвестиційного аналізу інноваційних рішень; здатністю обґрунтовувати рішення в сфері доцільності комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни