ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» є базові методи та прийоми розрахунку і аналізу основних показників економічної ефективності інноваційних рішень.

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Основи економічної теорії», «Економіка підприємства» опановуються курси «Економіка і організація виробництва», «Маркетинг», «Менеджмент і маркетинг».

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» полягає в тому, щоб надати системного характеру вивчення та закріплення теоретичних і практичних аспектів економічного обґрунтування інноваційних рішень.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» є опанування базовими методами та прийомами розрахунку і аналізу основних показників економічної ефективності інноваційних рішень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність та необхідність економічного обґрунтування інноваційних рішень;
 • сутність понять «інновація», «нововведення», «новація»;
 • методи проектування інновацій. Маркетингові інноваційні стратегії;
 • зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації;
 • інформаційне та нормативно-правове забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції;
 • основні поняття та визначення якості і конкурентоспроможності товарів;
 • особливості побудови організаційних структур НДДКР та основні методи організації інноваційного процесу;
 • сутність інноваційних проектів та методи відбору інноваційних рішень для реалізації;
 • джерела і механізм фінансування інноваційних рішень;
 • склад та призначення проектно-кошторисної документації, методи визначення кошторисної вартості нового рішення;
 • сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту;
 • методику визначення основних техніко-економічних показників проекту;
 • поняття інтелектуального капіталу, структуру та методи оцінювання інтелектуального капіталу.

вміти:

 • здійснювати аналіз ринку;
 • розробляти оперативно-календарне планування та регулювання НДДКР;
 • аналізувати якість інноваційного рішення;
 • оцінювати конкурентоспроможність інноваційних товарів та технологій;
 • розраховувати теперішню і майбутню вартості грошей;
 • оцінювати економічну ефективність інвестиційних проектів;
 • прогнозувати попит на інноваційне рішення;
 • оцінювати ризик освоєння інноваційних товарів і технологій;
 • розраховувати собівартість інноваційної продукції;
 • розраховувати ціну інноваційного рішення;
 • розраховувати експлуатаційні витрати на інноваційне рішення;
 • розраховувати показники економічної ефективності інноваційного рішення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни