ГЛОБАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ІННОВАЦІЙ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності» є закономірності та принципи управління інноваційною діяльністю на мікро- та макрорівнях; процеси формування та розвитку біржової торгівлі в світі та в Україні з найдавніших часів і до сьогодення в контексті глобалізації міжнародних економічних відносин.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності» вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін навчального плану: «Макро- і мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси підприємства», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Публічне адміністрування». З урахуванням знань дисципліни «Інноваційна та біржова справа» опановуються курси «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Ділове адміністрування», «Банківська справа».

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

 • Мета викладання навчальної дисципліни «Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності» полягає в тому, щоб:
 • сформувати у студентів систему теоретичних знань щодо сучасних закономірностей розвитку світового ринку та особливостей глобалізації міжнародних економічних відносин; систему практичних навичок управління діяльністю підприємств з врахуванням вимог глобалізації;
 • опанувати систему теоретичних знань, умінь та практичних навичок організації та управління інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання за умов глобалізації міжнародних економічних відносин і світового ринку;
 • сформувати систему знань про функції та місце біржової торгівлі за умов глобалізації, особливості та тенденції її розвитку в Україні, технології здійснення біржових операцій; закріпити отримані знання на практиці.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності» є:

 • сформувати у студентів сучасне управлінське мислення, надати їм системні знання з міжнародного менеджменту, познайомити з методами розв’язання ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки та сформувати вміння застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах;
 • надати студентам системні знання та забезпечити отримання навичок щодо ефективного управління інноваційною діяльністю організації за умов глобалізації;
 • сформувати внутрішню готовність і фахову здатність майбутнього менеджера до використання біржових операцій в повсякденній господарській діяльності підприємства та в стратегічному плануванні можливих траєкторій розвитку фірми за умов глобалізації.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: матеріал програми курсу «Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності», а саме:

 • суть, форми та напрямки інтернаціоналізації та глобалізації міжнародних економічних відносин; суть та форми інтеграційних процесів, що відбуваються в світовій економіці в умовах її глобалізації; теоретичні основи, особливості становлення та ключові проблеми міжнародного менеджменту, особливості організаційного розвитку та технологічної політики міжнародних корпорацій тощо;
 • сутність і зміст інноваційної діяльності; класифікацію та життєвий цикл інновацій; учасників, етапи та завдання управління інноваційною діяльністю; інфраструктуру інноваційної діяльності; роль держави у здійсненні інноваційної діяльності; організаційні форми інноваційної діяльності; зміст процесу управління інноваційним розвитком; особливості формування інноваційної політики організації; основи планування інноваційної діяльності; основи мотивації та стимулювання інноваційної діяльності; сутність, основні види інноваційних проектів, особливості управління ними на практиці та ін.;

–   поняття, функції, види та форми організації сучасної бiржi; особливості функціонування товарної та фондової бірж; види угод на товарній біржі; етапи розвитку системи електронної біржової торгівлі;  форми проведення торгів на фондових біржах світу; особливості допуску цінних паперів до котирування на фондових біржах; основи функціонування валютної біржі; особливості ринків іноземної валюти; основи ф’ючерсної торгівлі; поняття ф’ючерсного контракту та маржі у ф’ючерсній торгівлі; особливості хеджування на ф’ючерсних ринках; особливості біржової спекуляції та використання опцiонiв для хеджування на ф’ючерсному ринку; поняття клірингу та розрахунків на біржовому ринку та ін.;

вміти:

 • логічно та послідовно викладати засвоєний ними матеріал, оперуючи професійною термінологією в галузях міжнародного менеджменту, інноваційного розвитку та біржової діяльності;
 • розраховувати економічну ефективність від участі країни в економічних союзах; визначати часткову та загальну рівновагу на світовому ринку товарів; розраховувати виграш країни від торгівлі товарами, застосовуючи стандартну модель міжнародної торгівлі; здійснювати техніко-економічне обґрунтування створення спільних підприємств тощо;
 • використовувати на практиці теоретичні, організаційні та методологічні засади управління інноваційною діяльністю, бути здатними приймати виважені управлінські рішення за основними напрямками інноваційної діяльності та розвитку організації з урахуванням глобалізації міжнародних економічних відносин;
 • застосовувати різні біржові механізми та технології при управлінні фінансовою діяльністю підприємства, формуванні портфелю цінних паперів фірми та проведенні її інвестиційної діяльності;
 • аналізувати сучасний стан національної та світової економіки, пояснити економічний зв’язок між біржею і світовими цінами, схему класифікації товарно-біржового ринку за географічною та товарно-галузевою ознакою, дати пояснення процесу трансформації біржової торгівлі у процесі розвитку ринкових відносин;
 • робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години, 6 кредитів ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни