ІННОВАЦІЙНА ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інноваційна та біржова діяльність» є закономірності та принципи управління інноваційною діяльністю на мікро- та макрорівнях; процеси формування та розвитку біржової торгівлі в світі та в Україні з найдавніших часів і до сьогодення.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Інноваційна та біржова діяльність» вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін навчального плану: «Макро- і мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси підприємства», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Публічне адміністрування». З урахуванням знань дисципліни «Інноваційна та біржова справа» опановуються курси «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Ділове адміністрування», «Банківська справа».

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни «Інноваційна та біржова діяльність» полягає в тому, щоб:

 • опанувати систему теоретичних знань, умінь та практичних навичок організації та управління інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання за ринкових умов функціонування;
 • сформувати систему знань про функції та місце біржової торгівлі в ринковій економіці, особливості та тенденції її розвитку в Україні, технології здійснення біржових операцій; закріпити отримані знання на практиці.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інноваційна та біржова діяльність» є:

 • сформувати у студентів сучасне управлінське мислення, надати їм системні знання та забезпечити отримання навичок щодо ефективного управління інноваційною діяльністю організації;
 • сформувати внутрішню готовність і фахову здатність майбутнього менеджера до використання біржових операцій в повсякденній господарській діяльності підприємства та в стратегічному плануванні можливих траєкторій розвитку фірми.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: матеріал програми курсу «Інноваційна та біржова діяльність», а саме:

 • сутність і зміст інноваційної діяльності; класифікацію та життєвий цикл інновацій; учасників, етапи та завдання управління інноваційною діяльністю; інфраструктуру інноваційної діяльності; роль держави у здійсненні інноваційної діяльності; організаційні форми інноваційної діяльності; зміст процесу управління інноваційним розвитком; особливості формування інноваційної політики організації; основи планування інноваційної діяльності; основи мотивації та стимулювання інноваційної діяльності; сутність, основні види інноваційних проектів, особливості управління ними на практиці та ін.;

–   поняття, функції, види та форми організації сучасної бiржi; особливості функціонування товарної та фондової бірж; види угод на товарній біржі; етапи розвитку системи електронної біржової торгівлі;  форми проведення торгів на фондових біржах світу; особливості допуску цінних паперів до котирування на фондових біржах; основи функціонування валютної біржі; особливості ринків іноземної валюти; основи ф’ючерсної торгівлі; поняття ф’ючерсного контракту та маржі у ф’ючерсній торгівлі; особливості хеджування на ф’ючерсних ринках; особливості біржової спекуляції та використання опцiонiв для хеджування на ф’ючерсному ринку; поняття клірингу та розрахунків на біржовому ринку та ін.;

вміти:

 • логічно та послідовно викладати засвоєний ними матеріал, оперуючи професійною термінологією в галузі інноваційного розвитку та біржової діяльності;
 • використовувати на практиці теоретичні, організаційні та методологічні засади управління інноваційною діяльністю, бути здатними приймати виважені управлінські рішення за основними напрямками інноваційної діяльності та розвитку організації тощо;
 • застосовувати різні біржові механізми та технології при управлінні фінансовою діяльністю підприємства, формуванні портфелю цінних паперів фірми та проведенні її інвестиційної діяльності;
 • аналізувати сучасний стан національної та світової економіки, пояснити економічний зв’язок між біржею і світовими цінами, схему класифікації товарно-біржового ринку за географічною та товарно-галузевою ознакою, дати пояснення процесу трансформації біржової торгівлі у процесі розвитку ринкових відносин;
 • робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години, 3  кредити ECTS.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни