ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

В умовах розвитку ринкової економіки провідною формою діяльності має бути підприємництво – особливий вид діяльності, що характеризується самостійністю, ініціативою, компетентністю, відповідальністю, ризикованістю, орієнтацією на досягнення максимального результату. Саме підприємництво здатне прискорити реформування української економіки, забезпечити збільшення обсягів виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання добробуту суспільства та кожного його громадянина.

Предметом даної дисципліни є вивчення напрямів розвитку  підприємництва в системі інституційних змін, які  постійно відбуваються в Україні.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Підприємництво в системі інституційних змін» вивчається на основі дисципліни «Основи підприємництва» та «Виробниче та комерційне підприємництво». На основі навчальної дисципліни „Підприємництво в системі інституційних змін” вивчаються такі  дисципліни: „Менеджмент”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг”, «Менеджмент» та інші.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни „Підприємство в системі інституційних змін”.

Метою даної навчальної дисципліни є закріплення у студентів, які навчаються за напрямом підготовки „Менеджмент”, основних теоретичних положень з організації підприємницької діяльності в Україні, отримання практичних навичок вирішення актуальних питань, з якими може зіткнутись підприємець, економіст або менеджер у процесі здійснення підприємницької діяльності під час інституційних змін, які відбуваються в Україні. Дисципліна має за мету навчити студентів займатися цивілізованими  бізнесом та підприємництвом.

 

1.2. Основне завдання вивчення навчальної дисципліни „Підприємство в системі інституційних змін”:

Основне завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів, а також всіх, хто цікавиться питаннями заснування власної справи, з основами науки «інституціоналізм» та впливом інституційних змін на організацію підприємницької діяльності на підприємстві.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

– сутність «інституціоналізму», його різновиди,

– основні концепції інституціоналізму та їх зміст;

– вплив інституціоналізму на підприємництво;

– правила поведінки людей та їх класифікацію;

– сутність опортуністичної поведінки людей;

– зміст понять «інститути» та «інституції» та їх класифікацію;

– зміст поняття «інституційне середовище»;

– сутність поняття «інституційні зміни» та чинники, що їх зумовлюють;

– сутність та класифікацію інституційних пасток; шляхи виходу з них;

– сутність та класифікацію трансакційних витрат; шляхи їх зменшення;

– сутність витрат опортуністичної поведінки людей;

– сутність поняття «власність»,

– класифікацію режимів власності, сутність теореми Р.Коуза;

– сутність приватизації оренди тощо;

– взаємовідносини між підприємцями комерційними банками;

– значення бірж для розвитку підприємництва, їх види, сутність, призначення;

– взаємовідносини між підприємцями та додатковою службою;

– сутність конкуренції, її види, значення для розвитку підприємництва;

– захист добросовісної конкуренції в Україні;

– взаємовідносини між підприємцями та державою в умовах постійних інституційних змін тощо.

вміти:

– розраховувати теперішню та майбутню вартість грошей;

– розраховувати аннуїтет;

– розраховувати економічну вигоду від здійснення лізингових та факторингових операцій»;

– оцінювати економічну привабливість регіонів та галузей;

– розраховувати ступінь монополізації ринку та вибирати конкурентну поведінку підприємців;

– розраховувати основні види податків тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни