МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

Предметом вивчення «Менеджменту та маркетингу» є закономірності планування, створення та ефективного використанні трудових та фінансових ресурсів на підприємстві для забезпечення його ефективної діяльності в ринкових умовах.  

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Менеджмент та маркетинг» опановуються курси «Економічна теорія», Економіка підприємства», «Математика», «Соціологія», «Психологія», «Організація виробництва» та іншими дисциплінами.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг» є оволодіння студентами принципів та положень організації ринкової діяльності підприємства, які ґрунтуються на існуючих у народному господарстві формах власності, і на цій основі одержання ними спеціальних знань з менеджменту та маркетингу, вивчення особливостей формування підрозділів виробництва, що займаються маркетинговою та управлінською діяльністю, удосконалення виробничих процесів з позицій раціонального ви­користання трудових та матеріальних ресурсів з одночасним забезпеченням вимог споживачів в продукції.

1.2. Основне завдання дисципліни «Менеджмент та маркетинг» – вивчення результатів дії економічних закономірностей в умовах ринкової економіки з позицій менеджменту та маркетингу на підпри­ємствах різних форм власності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати:
  • з розділу менеджмент — сутність, механізм та особливості ефективної системи управління організаціями; шляхи здійснення управлінських функцій, а також методи обґрунтування управлінських рішень;
  • з розділу маркетинг – місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства; процес управління маркетингом; основи формування попиту на товари; види попиту та їх вплив на розробку маркетингової стратегії підприємства; сегментацію ринку товарів (послуг); вплив етапу розвитку товару на поведінку виробника; способи ви­вчення продукції та поведінки конкурентів; основи ціноутворення та цінову політику підприємства, особливості збуту продукції та роль посередників на ринку; основи організації реклами засобів виробництва.
  • вміти:

логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, використовувати під час відповіді карти, схеми, діаграми та інші унаочнення, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення щодо роботи підприємства, оцінювати роботу підприємства з врахуванням знань менеджменту та маркетингу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 2,5 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни pdf_icon
Практикум дисципліни pdf_icon
Рекомендації до виконання курсових робіт непередб.
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання pdf_icon
Рекомендації до самостійної роботи студентів pdf_icon
Питання підсумкового контролю знань дисципліни pdf_icon