МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент організацій за видами діяльності підприємств» є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з зовнішнім середовищем.

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Менеджмент організацій за видами діяльності підприємств» опановуються курси «Економіка підприємства», «Комунікативний менеджмент», «Основи менеджменту», «Фінансовий менеджмент», «Маркетинг», «Стратегічний менеджмент», «Управління людськими ресурсами», «Бізнес-планування», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент»..

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Менеджмент організацій за видами діяльності підприємств» полягає в тому, щоб сформувати системне мислення та комплекс соціальних знань і вмінь у студентів економічних спеціальностей „Менеджмент організацій і адміністрування” з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент організацій за видами діяльності підприємств»: сприяти розумінню економічної сутності, характеристик і ролі організації як об’єкта управління; сформулювати вміння і навички управління організаційними процесами.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

предмет, завдання і зміст дисципліни; суть підприємства, взаємозв’язок його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; особливості менеджменту на різних стадіях життєвого циклу підприємства; специфіку управління різновидами підприємств та їх об’єднаннями; психологічні аспекти управлінської діяльності; стратегії розвитку організації та критерії її вибору; напрямки організаційного розвитку підприємств.

вміти:

на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів розчленовувати організацію на окремі підсистеми з метою виявлення проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх функціонування; розробляти   набір   конкретних   інструментів   управління   організаціями   з урахуванням їх особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й зовнішнього середовища організації; складати проект організації з використанням методики стратегічного управління та знаходити оптимальні важелі його реалізації на основі практичного оперування спеціальним економічним інструментарієм менеджменту організації; будувати логічно-структурні схеми інформаційного та інвестиційного забезпечення організаційних підсистем, шукати їх слабкі ланки та розробляти пропозиції з удосконалення менеджменту організації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин, 2 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни