ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Предметом вивчення «Операційного менеджменту» є закономірності планування, створення та ефективного використанні операційної системи організації. 

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Операційний менеджмент» опановуються курси «Основи менеджменту», «Дослідження операцій», «Організація виробництва», «Система технологій», «Інформатика та комп’ютерна техніка».

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання дисципліни «Операційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є надання студентам:

– усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;

– знання принципів та методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

– уміння розробляти операційну стратегію підприємства;

– вміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

– вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

– знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати:

матеріал програми курсу “Операційний менеджмент”, роботу операційних систем на підприємствах різної галузі.

  • вміти:

логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, використовувати під час відповіді карти, схеми, діаграми та інші унаочнення, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення щодо роботи операційної системи підприємства, оцінювати роботу операційної системи з врахуванням знань операційного менеджменту.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 годин, 3,5 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни