ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Мета викладання навчальної дисципліни „Публічне адміністрування”.

Мета вивчення дисципліни  полягає в тому, щоб на основі наукової бази джерелознавства, всебічно-го, системного вивчення матеріалу глибше опанувати фактичний матеріал з менеджменту, усвідомити суть сучасних поглядів до публічного менеджменту, основні напрями реформування управління державними підприємствами та організаціями.

Входження України у світове співтовариство, формування ринкової економіки обумовлює необхід-ність становлення нової парадигми управління суб’єктами економічних відносин. Управління підприємствами здійснюється на засадах менеджменту, що обумовило необхідність впровадження його принципів в діяльність всіх економічних суб’єктів.

Водночас державні організації, як відкриті системи, теж залежать від змін в економічних відносинах і можуть бути успішними за умови налагодження безперервної взаємодії і зворотного зв’язку із зовнішнім середовищем. Якщо раніше функціонування державних організацій базувалося переважно на використанні правових актів, нормативних положень, процедур, стандартних підходів, що розроблялись структурами вищого організаційно-правового рівня, то нині ці організації змушені розробляти власні підходи до управ-ління, які б дозволили сформувати відмінні від конкурентів характеристики та власний позитивний імідж. Перед керівниками державних організацій постає завдання формувати сучасну систему менеджменту, яка б базувалась на застосуванні новітніх технологій і дозволяла ефективно використовувати ресурси організації.

 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни „Публічне адміністру-вання” є:

– формування у студентів наукової системи знань з публічного адміністрування, без якої не може бути сформований висококваліфікований спеціаліст з управління;

– підвищення рівня загальної та професійної підготовки студентів з дисциплін менеджерського на-пряму;

– отримання студентами практичних навичок з вирішення актуальних питань, з якими може зіткну-тись керівник або менеджер у процесі здійснення управлінської діяльності;

–  усвідомлення студентами особливостей організації управління державними підприємствами та організаціями;

– виховання у студентів вміння спілкуватися з громадськістю та засобами масової інформації тощо.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– сутність та особливості публічного адміністрування в державних організаціях;

– організацію адміністрування в державних організаціях;

– процедуру формування інформаційно-комунікаційних зв’язків в системі адміністрування державних організацій;

– механізм розробки та реалізації управлінських рішень в державних організаціях;

– інструментарій стратегічного менеджменту в державних організаціях;

– особливості інноваційного менеджменту в державних організаціях;

– підходи до оцінювання ефективності діяльності державних організацій;

– побудову зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації тощо.

 

вміти:

– логічно та послідовно викладати засвоєний матеріал;

– робити самостійні науково обгрунтовані висновки та узагальнення;

– аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування;

– складати нормативні документи з питань публічного менеджменту;

– розробляти організаційну структуру управління державного підприємства тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни