ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах розвитку ринкової економіки однією із важливих форм діяльності є зовнішньоекономічна діяльність – особливий вид діяльності на зовнішніх ринках, що характеризується самостійністю, ініціативою, компетентністю, відповідальністю, ризикованістю, орієнтацією на досягнення максимального результату. Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств повинна прискорити реформування української економіки, забезпечити збільшення обсягів виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання добробуту суспільства та кожного його громадянина.

Предметом даної дисципліни є вивчення сутності, значення, особливостей організації та регулювання  зовнішньоекономічної діяльності в Україні на макрорівні.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна „Основи зовнішньоекономічної діяльності” вивчається на основі вивчення дисциплін „Основи підприємництва”, „Економіка підприємства”. З урахуванням знань дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” опановується дисципліна „Менеджмент ЗЕД”.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності.
  2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави.
  3. Практичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності та їх зміст.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”.

Зовнішньоекономічна діяльність є складовою суспільного розвитку України. Її роль посилюється з часу набуття незалежності українською державою, яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних інтеграційних процесах. За таких умов входження кожної країни у наступне століття вимагає проведення відповідних економічних і соціальних реформ, які стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва у міжнародній торгівлі.

Новий етап входження у світове господарство вимагає істотних зусиль як від окремих підприємств, так і від держави в цілому. Від того, зрештою, буде залежати не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед, можливість подальшого економічного та соціального розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки.

Метою даної навчальної дисципліни є закріплення у студентів, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій і адміністрування”, основних теоретичних положень з організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні, отримання практичних навичок вирішення актуальних питань, з якими може зіткнутись підприємець, економіст або менеджер у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 

1.2. Основне завдання вивчення навчальної дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”:

Основне завдання дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам сучасні знання з організації зовнішньоекономічної діяльності. Ці знання дозволять студентам в подальшому вільно орієнтуватись в особливостях організації  зовнішньоекономічної діяльності  в   будь-якій   галузі  економіки,  здійснювати  необхідні  економічні розрахунки та приймати відповідні висококваліфіковані рішення у сфері ЗЕД, відстоювати інтереси як держави, так і окремих суб’єктів ЗЕД в процесі реалізації зовнішньоекономічних проектів тощо.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

            знати:

– відомості про світове господарство, світовий ринок та його елементи;  міжнародні економічні відносини, їх форми;  класифікацію, принципи розвитку;

– особливості міжнародного поділу праці, його передумови, форми та їх характеристику; основні економічні теорії зовнішньоекономічної діяльності тощо;

– зміст зовнішньоекономічну діяльність, форми та правовий режим регулювання ЗЕД, принципи регулювання ЗЕД в Україні та їх характеристику;

– основні методи регулювання зовнішньоекономічною діяльністю, мету їх застосування та характеристики;

– відомості про міжнародну торгівлю,  її тенденції, методи реалізації товарів на світовому ринку;  показники зовнішньої торгівлі та їх визначення;  сутність вільної торгівлі та протекціонізм, їх особливості та економічні наслідки;

– основи  міжнародного регулювання торгівельних відносин;

–  основи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, організацію митного контролю за переміщенням  вантажів;

– відомості про міжнародну торгівлю послугами;

– світові валютні системи та їх сутність, основи валютних відносин та їх регулювання в Україні тощо.

вміти:

– розраховувати економічну вигоду від участі країни в міжнародному поділі праці;

– складати формулу  торгівельної угоди при обміні товарів;

– розраховувати вплив зовнішньоекономічної діяльності на формування в країні величини валового внутрішнього доходу;

– прогнозувати економічні наслідки для підприємств та країни загалом від застосування в країні торгових бар’єрів: імпортних та експортних мит, імпортних та експортних квот, внутрішніх та експортних субсидій тощо;

– сутність та механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; основні права, обов’язки та відповідальність суб’єктів ЗЕД;

– розраховувати економічної наслідки від участі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у зовнішньоекономічній діяльності;

– розраховувати крос-курси валют тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни