ОБЛІК І АУДИТ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» є механізм оформлення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку, перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, встановлення відповідності здійснених господарських операцій діючим нормативним актам, надання послуг по постановці бухгалтерського, управлінського та податкового обліку, фінансовим розрахункам, організації внутрішнього аудиту на підприємстві.

Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до структури навчального плану вивчення дисципліни «Облік і аудит» базується на знаннях з наступних дисциплін: основи підприємництва, маркетинг, економіка підприємства, бухгалтерський облік, економічний аналіз, фінансовий облік, фінанси підприємств.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями і навичками щодо оформлення здійснених підприємством операцій у системі бухгалтерського обліку, засвоєння знань з організації і методики аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства, набуття практичних навичок проведення аудиту та виконання інших видів аудиторських послуг.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

– організації і техніки обліку на підприємстві;

– методики здійснення контролю та аналізу діяльності підприємства;

– раціональної структури облікового, контрольного і аналітичного процесів;

– нормативно-правового забезпечення діяльності підприємства;

– організаційно-теоретичних, методологічних основ бухгалтерського обліку;

– формування бухгалтерської та фінансової  звітності господарюючих суб’єктів;

– нормативно-інструктивних матеріалів,законодавчих актів, Міжнародних стандартів аудиту;

– теоретичних основ аудиту;

– методичних і технічних прийомів і процедур проведення аудиту та надання аудиторських послуг;

– підготовки і використання фінансової документації для залучення додаткового капіталу;

– організації і планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих і підсумкових документів аудитора.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

–       знати:

історичні аспекти розвитку обліку у різних країнах, теоретичні засади бухгалтерського обліку, особливості правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні, стислий зміст найбільш важливих законодавчих документів, що регулюють ведення обліку та порядок складання звітності, нормативи і стандарти аудиту, основи організації аудиторської діяльності, основні методичні прийоми проведення операційного аудиту під час аудиторської перевірки, передові методи перевірки у комп’ютерному середовищі;

  • вміти:

розрізняти види господарського обліку, використовувати методологічні прийоми під час проведення наукових досліджень з бухгалтерського обліку,  розрізняти особливості організації системи обліку в Україні та в інших країнах, які застосовують міжнародні стандарти,  оцінювати існуючу систему правового регулювання бухгалтерського обліку та перспективи розвитку національної системи обліку, розкривати зміст і володіти методами та прийомами роботи з первісними документами і бухгалтерською звітністю, володіти передовими методиками перевірки бухгалтерської та фінансової документації на базі обчислювальної техніки,  володіти навичками перевірки законності фінансово-господарських операцій та достовірності бухгалтерської та фінансової звітності, організувати аудиторську діяльність, планувати аудиторську діяльність і аудиторські перевірки, визначати аудиторські ризики, розробляти програми аудиторських перевірок.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години, 4,5 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни