Кадровий менеджмент

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент» є володіння технологією підбора кадрів, конкретними методами управління персоналом, а також оцінки результатів та регламентації його діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Кадровий менеджмент» опановуються курси «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Публічне адміністрування», «Ділове адміністрування».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент» полягає в формуванні у студентів теоретичних знань і практичних навичок з підготовки та організації кадрового менеджменту.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Кадровий менеджмент» є
навчитись приймати рішення в області кадрового менеджменту.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– цілі і задачі кадрового планування;
– принципи кадрового планування;
– етапи планування потреби у персоналі, типи планів, рівні кадрового планування;
– організація набору та відбору кадрів;
– оцінювання та атестація кадрів;
– управління процесом розвитку та руху кадрів організації;
– управління процесом вивільнення кадрів;
– ефективність управління кадрами організації;
– соціальне партнерство в організації.
вміти:
– застосовувати набуті теоретичні знання у роботі з кадрами;
– вибирати методи прогнозування потреби в кадрах;
– вибирати основні типи планів;
– оцінювати внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на потребу організації в кадрах;
– застосовувати схеми найму кадрів;
– оцінювати ділову активність кадрів;
– види та проведення атестації кадрів;
– аналізувати причини, чинники та основні мотиви плинності кадрів;
– вибирати соціально-трудові відносини, їх принципи;
– формувати колектив організації.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 годин, 3,5 кредити ECTS.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни