ОНДР

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ОНДР» є знання про актуальні методи, засоби та підходи щодо раціонального ведення наукових досліджень, форми та методики реалізації ефективної дослідницької діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: “ОНДР” базується на дисциплінах: “Теорія прийняття рішень”, “Мате¬ма¬тич¬не моделювання”, “Макроеко¬номіка”, “Мікро-економіка” тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля: «Завдання і зміст науково-дослідної роботи (НДР). Базові поняття» (2 курс), «Планування НДР» (3 курс), «Застосування теорії прийняття рішень у НДР. Комп’ютеризація НДР» (4 курс).
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Надати майбутньому бакалавру комплекс знань про постановку наукового завдання, планування його виконання, організацію збору інформації та її систематизацію, а також створення умов для генерування нових ідей і творчого мислення.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ОДНР» є:
– формування навичок наукової культури під час ведення досліджень у різних економічних напрямках;
– – дати змогу студентам отримати знання з раціональної організації науково-дослідної робота менеджера за умов постійного розвитку комп’ютерних технологій;
– – отримати знання про актуальні методи та підходи до організації праці науковця;
– раціонально управляти різними економічними суб’єктами, приймати обґрунтовані рішення за умов складних економічних ситуацій;
– визначати оптимальний підхід до роз⬬’язку сучасних управлін¬ських задач із застосуванням сучасних програмних засобів прийняття рішень, забезпечуючи при цьому досягнення головної мети підпри¬ємницької діяльності – отримання максимального прибутку.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
– знати:
мету та завдання науково-дослідної роботи; основні принципи збирання матеріалу і його особливості в економічних дослідженнях; поняття наукової роботи і структури творчого процесу; концепцію робочої гіпотези та підходи до її формування; етапи творчого процесу та вплив систематичності та підсвідомої діяльності мозку на якість отриманих наукових результатів; підходи до планування науково-дослідної роботи; структуру попереднього та уточненого планів дослідження і робочої програми; шляхи відбирання та оброблення наукових знань; вимоги до складання наукової бібліографії;
– вміти:
оцінювати актуальність та доцільність певного напрямку наукових досліджень; формулювати мету та задачі дослідження; висувати робочі гіпотези та шляхом аналізу обирати оптимальну з них; розробляти попередній та уточнений плани досліджень; складати робочу програму; організовувати роботу з текстом; опрацьовувати бібліографію тощо.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин, 1 кредит ECTS.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни