Економіка і бізнес

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка і бізнес» є засади створення, функціонування і розвитку бізнесу та підприємництва в ринкових умовах.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіка та бізнес» є першою загальноекономічною дисципліною у програмі підготовки фахівців напряму підготовки «Комп’ютерні науки» та «Програмна інженерія».
Вона пов’язана з питаннями, які розглядаються при вивченні дисциплін «Економічна теорія» і «Менеджмент і маркетинг» та формує підґрунтя для опанування дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка та бізнес» є закріплення у студентів основних теоретичних знань та практичних навиків організації, ведення та розвитку бізнесу (підприємництва) як системи економічних, організаційних та правових відносин.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та бізнес» є:
– формування уявлень у студентів сутності понять «бізнес» та «підприємництво», їх співвідношення та роль у розвитку економіки країни.
– набуття знань стосовно організаційно-правових засад створення та ведення бізнесу в Україні;
– вивчення економічних аспектів ведення бізнесу та опанування теоретико-методичних засад формування ресурсного забезпечення бізнесу;
– отримання навиків з оцінювання економічних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства;
– формування практичних навиків управління бізнесом у конкурентному середовищі;
– опанування методик формування ідей і стратегічного планування в бізнесі;
– формування навиків з розробки бізнес-плану.
– засвоєння принципів, правил та норм етики та культури бізнесу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: організаційно-правові засади ведення бізнесу (підприємництва) в Україні; види і форми підприємництва; підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища; ресурсний потенціал підприємництва; сучасні аспекти менеджменту та маркетингу в бізнесі; процеси створення та розвитку власного бізнесу; види і методи планування та аналізу діяльності підприємницьких структур; етичні засади сучасного бізнесу.
вміти: складати засновницькі документи для реєстрації власного бізнесу; здійснювати оцінку ресурсного потенціалу, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємницької структури та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; застосовувати на практиці реалізацію маркетингових програм; оцінювати бізнес-ризики; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 3 кредити ECTS.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни