ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (ФМТ)

Предметом вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва» є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: з урахуванням знань дисципліни «Основи економічної теорії», опановуються курси «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент і маркетинг».

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою курсу “Економіка і організація виробництва” є: забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок  у студентів, необхідних їм для подальшої самостійної діяльності; формування у майбутніх фахівців знань з основних розділів прикладної економіки; вмінь, спрямованих на отримання заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом оптимального використання трудових, матеріальних, фінансово-кредитних та інших ресурсів підприємства; практичних навичок у прийнятті науково-обгрунтованих  господарсько-управлінських рішень в умовах ринкової економіки.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва» є

– визначення поняття «організація виробництва»;

– окреслення цільових характеристик діяльності підприємства на ринку;

– формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;

– визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та пошук шляхів його ефективного використання;

– визначення понять: поточні витрати підприємства; собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення методів та прийомів аналізу; планування витрат підприємства;

– визначення поняття механізму формування та використання доходів і прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);

– оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення;

– оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати:
  • знати основні правові засади створення підприємства і бізнесової діяльності; основні поняття і категорії економіки. Організації виробництва, склад і джерела формування ресурсів підприємства; показники ефективності використання ресурсів, формування фінансово-економічних результатів діяльності підприємства тощо;
  • вміти:

вміти вирішувати питання, пов’язані зі створенням підприємства і започаткуванням бізнесу; визначати потреби підприємства в ресурсах та знаходити джерела їх формування; аналізувати і розв’язувати проблемні ситуації; робити розрахунки та аналіз показників використання ресурсів підприємства; аналізувати і робити конкретні висновки по результатам фінансово-економічної діяльності підприємства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години, 2 кредити ECTS.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робоча навчальна програма дисципліни pdf_icon
Робочий план дисципліни
Лекційні матеріали дисципліни
Практикум дисципліни
Рекомендації до виконання курсових робіт
Рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Питання підсумкового контролю знань дисципліни