Наукова робота

123

На даний час кафедра ЕПВМ є однією із провідних кафедр ВНТУ. Науковий напрям кафедри „Стан, проблеми та шляхи впровадження виробничого менеджменту на підприємствах регіону” віддзеркалює сучасні проблеми, що стоять перед економікою України.

Професорсько-викладацький склад кафедри має чималий досвід наукових напрацювань у провідних напрямках досліджень соціально-економічних протиріч розвитку вітчизняних підприємств різних галузей економіки, у тому числі підвищенні ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм за умов фінансово-економічної нестабільності, удосконаленні інвестиційної, інноваційної та соціальної політики підприємства, математичному моделюванні управління та стимулювання зміцнення конкурентоспроможності підприємств, поліпшенні економічних взаємовідносин суб’єктів ринку, розвитку інноваційного, людського та інтелектуального потенціалу підприємств.

 

Основні напрями наукової діяльності кафедри ЕПВМ 

 

 1. Формування соціальної політики, соціальної економіки в транзитивних та розвинутих економічних системах, соціальної політики підприємств, становлення соціальної відповідальності бізнесу та благодійництва у ринковій економіці України (к.е.н., професор Небава М.І.).
 2. Удосконалення механізму підприємницької діяльності, інноваційних основ модернізації малого та середнього бізнесу, сучасних методів мотивування персоналу підприємств (к.е.н., професор Козловський В.О., к.т.н., доцент Адлер О.О., к.е.н., доцент Нікіфорова Л.О., к.т.н., доцент Ратушняк О.Г.).
 3. Трансформація та динаміка корпоративного управління, врегулювання корпоративних конфліктів, удосконалення економічних взаємовідносин суб’єктів ринку та прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств (к.е.н., професор Небава М.І., к.е.н., доцент кафедри ЕПВМ Лазарчук О.В., к.е.н., доцент кафедри ЕПВМ Малініна Н.М., к.е.н., ст. викладач  Руда Л.П.).
 4. Управління розвитком людського та інтелектуального капіталу, інноваційним потенціалом та механізмом антикризового регулювання машинобудівних підприємств (ст. викладач Кавецький В.В., к.е.н., доцент Причепа І.В.).
 5. Удосконалення організації виробництва та менеджменту на промисорвих підприємствах України ( к.е.н., професор Лесько О.Й.).

Наукові зв’язки кафедри

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема: з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Академією митної служби України (м. Дніпро), Академією муніципального управління (м. Київ), Національним університетом Державної податкової служби України (м. Ірпінь), Головним управлінням економіки Вінницької ОДА, Управлінням економіки Вінницької міської ради, Вінницьким обласним управлінням статистики, Державною податковою інспекцією у м. Вінниці.

 

Міжнародне наукове співробітництво

 

Кафедра ЕПВМ співпрацює з німецьким Арістотелес Інститутом (м. Бремен), Міжнародною академією соціально-економічних наук, грузинським університетом бізнесу і соціально-економічного управління (м. Тбілісі), Social Science Research Network (Мережа досліджень у сфері соціальних наук (США).

 

МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ (2010 – 2017 р.р.)

 

 1. Адлер О.О. Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до навантаження. – Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2010 – 184 с. – ISBN 978-966-641-367-6
 2. Ратушняк О.Г. Управління змістом інноваційних проектів термомодернізації будівель. – Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2010.- 128с. – ISBN 978-966-641-355-3
 3. Лесько О.Й., Белінська Н.С. Економічна ефективність діяльності молокопереробних підприємств в період ринкових трансформацій в Україні (1991-2007 рр). Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2011 – 500 с;
 4. Козловський В.О., Козловський С.В., Герасименко Ю.В. Розробка систем підтримки прийняття рішень в агропромисловому комплексі України на основі нечіткої логіки /Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці: Колективна монографія. – Під ред. Калетника Г.М Вінниця, 2012. – 544 с., (С. 232-243).
 5. Тарасюк Н.М., Козловський С.В. Трансформаційна динаміка проце-сів відтворення в аграрній економіці : колективна монографія /Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці: Колективна монографія. – Під ред. Калетника Г.М. Вінниця, 2012. – 544 с., (С. 216-223).
 6. Лазарчук О.В., Мороз О.В., В.А. Матвійчук, Н.П. Карачина Актуальні питання реформування вітчизняного аграрного сектору / Вінниця: ВНАУ – 2012. – 310 с.
 7. Козловський В.О., Причепа І.В. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств / Вінниця: ВНТУ, 2013. – 184 с.
 8. Козловський В.О., Дончак Л. О. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств / Теронопіль: КРОК. 2013. – 205 с.
 9. Калетнік Г.М., Козловський С.В., Тарасюк Н.М., Семененко В.В. Управління економічними відносинами підприємств молокопродуктового підкомплексу аграрної галузі України / Вінниця, 2013. 248 с.
 10. Козловський С.В., Тарасюк Н.М. Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва // Інноваційно-конвергенційна структура моделі організації регіонального молокопродуктового підкомпоексу аграрної галузі / Умань 2013. – 364 с.
 11. Захарченко В.В. Глущенко Л.Д. Підвищення ефективності реалізації високотехнологічних проектів у промисловостім. / Вінниця 2013р. вид. Діло – 140 с.
 12. Грабовецький Б.Є.,Тарасюк Н.М. Експертне дослідження факторів, що визначають ефективність виробництва молока// Інноваційно-техно-логічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України : колективна монографія : Під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерук / Умань: видавничо-поліграфіний центр «Візаві», 2014.-Ч1 – С178-184.
 13. Глущенко Л.Д., Захарченко В.И. Актуальные проблемы экономики и менеджмента:теория, инновации и современная практика[монографія] / Под ред Кузнецова Э.А / Обоснование научно-технологической концепции (региональный аспект). – Херсон: ПП. Гринь Д.С. – 2014. – 583 с.
 14. Руда Л.П. Методичні основи оцінювання та моделювання ефективності функціонування сільських територій Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України / Під. ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерук Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – С.43−49.
 15. Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. // частина: Модель спільної мотивації працівників і компанії щодо підвищення якості людського капіталу шляхом навчання / Х.: Вид-во «Діса плюс» 2015. – 480 с.
 16. Тарасюк Н.М., Безсмертна О.В, Шварц І.В. Особливості прийняття рішення щодо вибору каналу реалізації молочної продукції на основі формування системи критеріїв // Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України / Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві».- 2015. – 452 с.
 17. Глущенко Л.Д. Теоретико-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями / Вінниця : Вид-во “Вінницька газета”, – 2015. – 220 с.
 18. Небава М. І. Изменение менталитета для использования потенциала устойчивого развития / Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ. – 2015. – 430 с.
 19. Адлер О. О. Аналіз особливостей методики визначення економічної ефективності впровадження нового обладнання в гірничодобувній галузі [Текст] / О. О. Адлер, Н. М. Тарасюк, О. В. Бесмертна // Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. моногр. – Умань : Видавець “Сочінський М. М.”, 2016. – Ч. 2. – С. 112-117.
 20. Мороз О.В., Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. Моделі та методи  використання  мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України : монографія Вінниця: ВНТУ. 2016. – 179 с.
 21. Козловський С.В., Коровій В.В., Балтремус О.М., Козловський В.О., Плюшка Ю.П., Барчишен О.В.  «Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону»  Вінниця: «Меркьюрі-Поділля» . 2016. – 258 с.
 22. Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М.  Управлінська,  фінансова  та  маркетингова  діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 516 с. / Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М.  Фінансові аспекти підтримки інноваційного розвитку промислових підприємств  – Дніпропетровськ: Пороги, – 2016. – С. 361 – 368
 23. Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М.   Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств: монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 520с. / Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М. Сучасний стан та виклики інноваційного розвитку металургійних підприємств -Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С. 103 – 115.
 24. Пілявоз Т.М., Глущенко Л.Д. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. -,. – 336с. –Дніпро: Герда. -2016. – С. 319 – 328.
 25. Нікіфорова Л.О. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпро: Герда,. – 2016. – С. 30 – 42.
 26. Ратушняк О. Г., Лялюк О. Г. Управління інноваційними проектами на промислових підприємствах в сучасних умовах господарювання // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика : колективна монографія : під редакцією О. О. Непочатенкo – Умань : Видавець «Сочінчький М. М.». – 2017.
 27. Адлер О.О. Тарасюк Н.М. Безсмертна О. В. Особливості управління рівнем ефективності економічних взаємовідносин підприємств молоко-продуктового підкомплексу АПК Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки : кол. монографія / за ред. д.е.н, проф. Нестерчук Ю. О. Умань : Видавець «Сочінський М. М.»    2017. – С. 166-171.
 28. Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М., Лесько О.Й. European experience and ukrainian realities of information support to the processes of clustering in economic // Innovations in the development of socio-economic systems: icroeconomic,macroeconomic and mesoeconomic levels. Collective monograph. Vol. 2. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2017. – С. 176-189.
 29. Причепа І. В. Мещерякова Т. К. Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика : колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко Умань : Видавець «Сочінський М.М.». – 2017.
 30. Nikiforovа L. O. Shiyan A. A. The Situation and Reform Opportunities of the Hungarian Academy of Sciences – historical and comparative outlooks / Eds. A. Jakab and  Z. Kőrtvélyesi. // The National Academy  of Sciences of Ukraine      Osiris Kiadȯ, Budapest         2017. – С. 209-225.