Про кафедру

histor_1

Кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту (ЕПВМ) – базовий структурний підрозділ Вінницького національного технічного університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій за напрямом «Менеджмент» і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність економічного спрямування забезпечуючи викладання базових дисциплін: макроекономіка, економіка підприємства, організація виробництва, виробничий менеджмент, основи менеджменту та маркетингу.

Кафедра ЕПВМ також забезпечує оволодіння студентами технічних спеціальностей загальних принципів та положень організації ринкової діяльності підприємства, які ґрунтуються на існуючих у народному господарстві формах власності, і на цій основі одержання ними спеціальних знань з менеджменту та маркетингу, організації виробництва, економіки підприємства.

Своє існування в якості самостійного структурного підрозділу Вінницького політехнічного інституту, тепер Вінницького національного технічного університету, кафедра економіки промисловості і організації виробнитцва (ЕПОВ) почала з 1 січня 1977 року. Основне завдання, яке було поставлено перед новоствореною кафедрою полягало в тому, щоб надати студентам технічних спеціальностей машинобудівного, радіотехнічного, приладобудівного та енергетичного напряму сучасні знання з конкретної економіки, організації, планування і управління виробництвом. Кафедра спеціалізувалась на викладанні 2-х основних дисциплін: “Економіка виробництва” та “Організація, планування та управління виробництвом”.

Створенню кафедри ЕПОВ передувала низка заходів, які здійснювались директоратом Вінницької філії Київського політехнічного інституту, а потім – ректоратом Вінницького політехнічного інституту для становлення та розвитку економічної науки.

Так, спочатку (1968 рік) була створена кафедра “Політекономії і економіки промисловості”. Завідував кафедрою перший керівник Вінницької філії Київського політехнічного інституту к.е.н., доцент Кігель Р.Ю.

З 1970 року конкретні економічні дисципліни почали викладатись на новій кафедрі, яка отримала назву кафедра “Економіки промисловості і охорони праці”. Ця кафедра існувала до 1976 року.

За цей час кафедру очолювали: к.т.н. Білий В.В. (1970 р.), к.е.н. доцент Бушмич Г.А. (1970-1973 рр.), ст. викл. Штефан Б.П. (1973-1976 рр.).

На фото 1975 року можна бачити одне із засідань кафедри економіки промисловості і охорони праці:

foto_01_700

На фото: ліворуч стоїть – зав.кафедри Штефан Борис Петрович; на передньому плані – к.е.н., доцент Радомисельський Марк Ілліч; перший ряд – к.е.н. доцент Марченко Олена Іванівна, ст. викл. Іванісова Анна Іванівна, ас. Якубович Валерій Петрович; другий ряд – ас. Сторожук Анатолій Степанович, ……; ас. Козловський Володимир Олександрович; третій та червертий ряди – к.е.н. доцент Бушмич Герман Адамович, за. лаб. Левченко А.А.; ас. Ткаченко Євген Юрійович.

Період 1970-1976 років характеризувався становленням економічної секції об’єднаної кафедри, формуванням її наукового напряму, розробкою методичної  бази тощо.

З 1 січня 1977 року кафедра “Економіка промисловості та охорони праці” була розділена на 2 кафедри: кафедру “Економіки промисловості і організації виробництва” та кафедру “Охорони праці”. Тому саме з 1977 року кафедра ЕПОВ і веде відлік своєї роботи у ВНТУ.

В 1977-1979 роках кафедру очолював к.е.н. с.н.с. Кирющенко Борис Федорович.

З 1 січня 1980 року кафедру очолив к.е.н. доцент Хржанівський Генріх Вікторович.

В 1981-1982 роках кафедру очолював к.т.н. доцент Смалій Володимир Євдокимович.

З листопада 1982 року завідувачем кафедри був призначений к.е.н. В.О. Козловський.

Склад кафедри 1983 року можна бачити на фото:

 

foto_02_700

Крайній ліворуч – зав. кафедри к.е.н. доцент Козловський Володимир Олександрович; перший ряд – к.е.н. Афонін Анатолій Степанович, ас. Лученко Віра Федорівна, к.е.н. доцент Таряник Микола Андрійович; другий ряд – к.е.н. доцент Бушмич Герман Адамович, к.е.н. доцент Белінська Неля Семенівна, к.е.н. Білокур Павло Кирилович, к.т.н. доцент Смалій Володимир Євдокимович; останній ряд – к.е.н. доцент Максимов Юрій Васильович, м.н.с. Мойсеєва (Мещерякова) Тетяна Костянтинівна, с.н.с. Видиш Богдана Василівна, зав. лаб. Салімовський Василь Іванович.

За період 1983-1991 років кафедра ЕПОВ сформувалась в методичному та науковому плані, зайняла своє достойне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства. Кафедра забезпечувала викладання двох дисциплін “Економіка виробництва” та “Організація, планування і управління виробництвом”, а пізніше “Організація виробництва. Основи менеджменту і маркетингу” для студентів технічних спеціальностей 4-х основних факультетів – ФАКСУ, ФТТМБ, ФРЕ та ФІТКІ, а також здійснювала консультування економічної частини дипломних проектів студентів технічних спеціальностей цих факультетів.

За цей період щорічно економічну підготовку та підготовку з основ управління виробництвом та конкретної економіки отримували близько 1200-1500 студентів технічних спеціальностей.

За цей час викладачами кафедри було видано біля 30 навчальних посібників, монографій і брошур та більше 100 методичних вказівок з дипломного та курсового проектування, проведення практичних та лабораторних занять, виконання контрольних робіт, вивчення окремих тем навчальних дисциплін, проведення ділових ігор тощо.

Період 1983-1991 років також характеризувався суттєвим розвитком наукових досліджень. Кафедра ЕПОВ досліджувала питання розвитку науково-технічного прогресу на підприємствах регіону, впровадження госпрозрахункових методів господарювання, розвитку бригадних форм організації і оплати праці, атестації робочих місць, впровадження функціонально-вартісного аналізу тощо. Щорічний обсяг наукових досліджень складав на кафедрі 80-100 тис. карбованців.

В цей час значно розширився склад кафедри ЕПОВ. В окремі роки тут працювало до 50-ти працівників: викладачів, наукових співробітників, аспірантів, обслуговуючого персоналу. Основний склад кафедри тих часів наведений на фото:

foto_03_700

Перший ряд (сидять): с.н.с. Видиш Богдана Василівна, ас Лученко Віра Федорівна, лаб. Лисакова Тамара Олександрівна, інж. Соколовський Сергій Петрович, м.н.с. Зайцева Галина, к.е.н. доцент Белінська Неля Семенівна, м.н.с. Скавронська Галина Іванівна; стоять: зав. лаб. Салимовський Василь Іванович, к.е.н. доцент Погосян Володимир Мисакович, м.н.с. Кириленко Геннадій Борисович, ст. інж. Мещерякова Тетяна Костянтинівна, ас. Куленко Світлана Вікторівна, ас. Савчук Галина Тимофіївна, к.е.н. доцент Білокур Павло Кирилович, к.е.н. доцент Марченко Олена Іванівна, зав. кафедри к.е.н. доцент Козловський Володимир Олександрович, м.н.с. Степайко Юрій Михайлович, ас. Іванісова Ганна Іванівна.

Високий науковий потенціал кафедри ЕПОВ давав можливість регулярно проводити науково-практичні конферренції як обласного, так і республіканського рівня.

Не випадково, що протягом багатьох років кафедра ЕПОВ активно приймала участь в змаганні на кращу кафедру Вінницького політехнічного інституту і неодноразово виходила переможцем. На фотографії 1984 року можна побачити, як ректор ВПІ тих часів д.т.н., професор Кузьмін І.В. урочисто вручає завідувачу кафедри ЕПОВ Козлоському В.О. вимпел переможця соцзмагання за значні досягнення здобуті кафедрою в 1983-1984 роках.

foto_05_700

На фото: ректор ВПІ д.т.н., проф. Кузьмін І.В., голова профкому д.т.н., проф. Філінюк М.А., зав. каф. ЕПОВ к.е.н., доцент Козловський В.О.

Набуття в 1991 році Україною незалежності кардинально змінило задачі, які постали перед кафедрою ЕПОВ. Система централізованого планування та управління підприємствами поступилась своїм місцем регульованому ринку. Централізоване фінансування госпрозрахункових тем було припинено. Починаючи з 1992 року склад кафедри почав суттєво змінюватись. Значна частина викладачів кафедри, які мали високу кваліфікацію, досвід практичної роботу, хороші організаційні здібності залишили роботу на кафедрі і організували свій бізнес. Сьогодні – це знані та шановані в місті люди.

1992-1996 роки – це період адаптації кафедри ЕПОВ до нових економічних умов. Насамперед, кафедра розпочала підготовку по відкриттю у на той час вже Вінницькому державному технічному університеті нової спеціальності “Менеджмент у виробничій сфері” (з 1997 року “Менеджмент організацій”). Незалежній Україні вкрай були необхідні менеджери для розвитку національної економіки і їх підготовку університет та кафедра ЕПОВ вважали своїм обов’язком взяти на себе.

Перший набір студентів на спеціальність “Менеджмент у виробничій сфері” був здійснений кафедрою ЕПОВ в 1992 році, коли перші 50 студентів, переважно шкільні медалісти, в жорсткій боротьбі вибороли право стати студентами нової престижної спеціальності. Кафедра ЕПОВ отримала статус випускаючої і на неї була покладена відповідальність за підготовку бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері (машинобудуванні)”, а з 1996 року почалась підготовка фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій” (машинобудування) за заочною формою навчання, з 1997 року – підготовка фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій” (з радіоелектроніки та зв’ язку) за денною та заочною формами навчання, з 2002 року – підготовка фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій” (з енергетики) за денною та заочною формами навчання.

Паралельно з відкриттям спеціальності “Менеджмент організацій” кафедра ЕПОВ ініціювала відкриття нового факультету – факультету перепідготовки кадрів (1994 рік). Деканом новоствореного факультету був призначений к.т.н. доцент кафедри ЕПОВ Білоконний П.Г., а заступником – завідувач кафедри ЕПОВ – Козловський В.О. Цей факультет дав змогу бакалаврам та спеціалістам технічних спеціальностей отримати другу вищу освіту за спеціальностями “Менеджмент організацій” та “Облік і аудит”, а також у співпраці з обласним центром зайнятості забезпечити перепідготовку кадрів. Викладачі кафедри ЕПОВ активно приймали участь в роботі нового факультету.

Починаючи з 1997 року кафедра ЕПОВ формувалась переважно за рахунок своїх кращих випускників.

Неповний склад кафедри ЕПОВ 2001 року наведений на фото:

foto_06_700

Перший ряд (перший план): зав. лаб. Колтунов Борис Іванович, ас. Малініна Наталія Миколаївна, ас. Дупляк Наталія Олегівна, зав. кафедрою, к.е.н., доцент Козловський Володимир Олександрович, к.т.н, доцент Азарова Анжеліка Олексіївна, ас. Куленко Світлана Вікторівна, лаборант Очкурова Любов Григорівна, ст. лаборант Мєщерякова Тетяна Костянтинівна; другий ряд: аспірант Козловський Сергій Володимирович, ас. Нелюба Валентина Миколаївна, ст. викл. Штефан Борис Петрович, ас. Острий Ігор Федорович, ас. Христофор Олег Вікторович, ас. Карачина Наталя Петрівна, ас. Кавецький В’ячеслав Валерійович, ас. Мельник Тетяна Степанівна, ас. Філінюк Євгенія Михайлівна.

Однак життя не стоїть на місці і в 2002-2003 році в штатному росписі кафедри відбулись певні зміни. Після 20-ти років завідування кафедрою і отримання звання професора міжнародної кадрової академії Козловський В.О. був призначений на посаду професора кафедри ЕПОВ. Завідувачем кафедри в вересні 2002 року був призначений к.т.н., доцент Храбан Анатолій Андрійович. Вінницький державний технічний університет став національним. Формувались нові структурні підрозділи, як у складі університету, так і у складі інституту і факультету. Частина викладачів перейшла працювати на інші кафедри університету та в інші навчальні заклади. Деякі викладачі вийшли на пенсію. На їх місця приходили працювати нові перспективні викладачі, поступово почав формуватись теперішній склад кафедри ЕПОВ.

У 2005-2007 роках кафедру очолює к.е.н., доцент Лесько Олександр Йосипович. За умов поступової адаптації до ринкової економіки, аналізу практичної діяльності своїх випускників за фахом „Менеджмент організацій”, професорсько-викладацький склад кафедри вніс ряд кардинальних змін в систему побудови навчального процесу та забезпечив наповнення його якісно новим змістом навчальних дисциплін, оволодіння якими дало змогу здійснювати підготовку кадрів, що відповідає вимогам світових стандартів. З 2006 року ведеться підготовка спеціалістів за напрямом – „Менеджмент організацій та адміністрування”.

На фото наведено склад кафедри 2007 року:

foto_07_700_2007

Перший ряд (зліва направо): ас. Ю.В.Лисюк, ст. лаборант Н.Л. Булгакова, ас. І.В.Причепа, к.е.н., доцент О.В. Штовба, ас. Н.М.Тарасюк; другий ряд (стоять): ас. О.О. Адлер, ас. Л.Д.Глущенко, ст. викладач С.В. Куленко, к.е.н., професор В.О.Козловський, ст. викладач В.В. Кавецький, зав. кафедри к.е.н., доцент О.Й. Лесько, ст. викладач І.Ф. Острий, ст. викладач Б.П. Штефан, ас. Г.Г. Рузакова, ас. Л.П. Руда, лаборант Г.М. Лобанова, ас. Т.К. Мещерякова

Кафедра започатковує та підтримує наукові зв’язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема: з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Академією митної служби України (м. Дніпропетровськ), Академією муніципального управління (м. Київ), Національним університетом Державної податкової служби України (м. Ірпінь), Головним управлінням економіки Вінницької ОДА, Управлінням економіки Вінницької міської ради, Вінницьким обласним управлінням статистики, Державною податковою інспекцією у м. Вінниці, Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії цінних паперів і фондового ринку.

Склад кафедри 2009 року:

foto_08_700_2009

Перший ряд (зліва направо): І.В. Причепа, О.В. Бурбела, Н.Л. Булгакова, Л.П. Руда, Т.К. Мещерякова, О.В. Лазарчук, Л.Д. Глущенко, О.В. Штовба; другий ряд (стоять): О.Г. Ратушняк, О.О. Адлер, Н.М. Малініна, Н.С. Бєлінська, О.Й. Лесько, М.І. Небава, В.О. Козловський, І.Ф. Острий, С.С. Мацкевічус, Г.М. Лобанова, І.М. Небава, Г.Г. Рузакова, В.В. Кавецький, С.В. Куленко

За 40-ка річну історію кафедри ЕПОВ її очолювали:
1977-1979 рр. – к.е.н., проф. Кирющенко Борис Федорович;

1980 рік – к.е.н., доцент Хржанівський Генріх Вікторович;

1981-1982 рр. – к.т.н., доцент Смалій Володимир Євдокимович;

1982-2002 рр. – к.е.н., проф. Козловський Володимир Олександрович;

2002-2005 рр. – к.т.н., доцент Храбан Анатолій Андрійович;

2005-2007 рр. – к.е.н., проф. Лесько Олександр Йосипович;

2007-2009 рр. – к.е.н., проф. Козловський Володимир Олександрович;

2010 – 31.08.2014 рр. – к.е.н., проф. Небава Микола Іванович;

з 1.09.2014 р. – к.е.н., проф. Лесько Олександр Йосипович.

Нові економічні умови потребували кардинальної перебудови навчального процесу на кафедрі. Це – опанування нових навчальних дисциплін економічного та управлінського напряму, підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, впровадження тестового контролю знань студентів, модернізація та постановка нових практичних занять, впровадження дистанційної форми навчання тощо. У зв’язку з цим у 2012 р. кафедру ЕПОВ було перейменовано на ЕПВМ – економіки підприємства та виробничого менеджменту.

Станом на 1.09.2016 року кафедрою ЕПВМ здійснено 20 випусків менеджерів-адміністраторів. Кафедра здійснила підготовку понад 700 висококваліфікованих фахівців, які в даний час працюють у різних сферах народного господарства України.

На даний час кафедра ЕПВМ є однією із провідних кафедр ВНТУ. Кафедра забезпечує викладання таких спеціальних дисциплін при підготовці студентів технічних та економічного напрямів: «Економіка і організація виробництва», «Менеджмент і маркетинг», «Основи економіки», «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», «Основи підприємництва», «Операційний менеджмент», «Економіка праці», «Бухоблік», «Інноваційна та біржова діяльність» тощо. Загалом до 50-ти дисциплін. Науковий напрям кафедри „Стан, проблеми та шляхи впровадження виробничого менеджменту на підприємствах регіону” віддзеркалює сучасні проблеми, що стоять перед економікою України. Щорічно викладачами кафедри публікується близько З0-ти наукових праць, захищаються кандидатські дисертації. За час існування кафедри її викладачами опубліковано понад 100 навчальних посібників, у тому числі 29 – із грифом МОНУ, понад 250 методичних вказівок.

 

             Науково-педагогічну діяльність на кафедрі нині ведуть 16 викладачів:

 • Лесько Олександр Йосипович – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор ;
 • Небава Микола Іванович – декан факультету менеджменту, кандидат економічних наук, професор ;
 • Козловський Володимир Олександрович – кандидат економічних наук, професор ;
 • Адлер Оксана Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент ;
 • Причепа Ірина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент ;
 • Нікіфорова Лілія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент ;
 • Ратушняк Ольга Георгіївна – кандидат технічних наук, доцент ;
 • Бальзан Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент ;
 • Малініна Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент ;
 • Тарасюк Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент ;
 • Лазарчук Ольга Василівна – кандидат економічних наук, доцент ;
 • Глущенко Лариса Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент ;
 • Руда Лілія Петрівна – кандидат економічних наук, ст. викладач ;
 • Мєщерякова Тетяна Костянтинівна – ст. викладач ;
 • Кавецький В’ячеслав Валерійович – ст. викладач ;
 • Острий Ігор Федорович – асистент .

Професорсько-викладацький склад кафедри має чималий досвід наукових напрацювань у провідних напрямках досліджень соціально-економічних протиріч розвитку вітчизняних підприємств різних галузей економіки, у тому числі підвищенні ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм за умов фінансово-економічної нестабільності, удосконаленні інвестиційної, інноваційної та соціальної політики підприємства, математичному моделюванні управління та стимулювання зміцнення конкурентоспроможності підприємств, поліпшенні економічних взаємовідносин суб’єктів ринку, розвитку інноваційного, людського та інтелектуального потенціалу підприємств.